Vsebina predmeta

Uvod v mikrobiologijo in spoznavanje strukture mikrobne celice (morfologija, struktura celičnih ovojnic, celični vključki, endospore, zunajcelične strukture, gibanje in taksa, organizacija genoma). Rast in vpliv ekoloških dejavnikov na mikroorganizme ter kontrola mikrobne rasti. Mikrobni metabolizem in energetika (osnove energetike in encimatike, redoks reakcije, shranjevanje energije, pregled različnih katabolnih poti; metabolne posebnosti mikroorganizmov (anaerobno dihanje, litotrofija…), pregled anabolnih procesov (biosinteza). Mikrobna in molekularna genetika (posebnosti replikacije, transkripcije in translacije pri mikroorganizmih, prenos genetskega materiala pri mikroorganizmih: transformacija, konjugacija, transdukcija. Mutacije in pregled kontrolnih genetskih mehanizmov (indukcija, represija, globalni sistemi kontrole). Mikrobna raznolikost in osnove taksonomije in identifikacije. Prebavila domačih živali kot mikrobno okolje: monogastrične živali, prežvekovalci in vampni mikrobni ekosistem. Prehranske motnje, ki jih povzročajo mikroorganizmi pri domačih živalih in manipulacija mikrobnega metabolizma v prebavnem traktu. Bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi pri domačih živalih. Mikrobiologija tal, interakcije med mikroorganizmi in rastlinami ter živila živalskega izvora kot mikrobno okolje. Gradbeni in funkcionalni elementi imunskega sistema in definicija antigenov. Osnovni mehanizmi delovanja imunske obrambe: ločevanje lastno-tuje, prirojen-pridobljen odziv, imunski spomin, imunski status živali. Strategije in pomen vakcinacij v živinoreji. Osnovni diagnostični imunološki testi.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v prvi letnik študija.

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Po uspešno opravljenih laboratorijskih vajah, na katerih je prisotnost obvezna, slušatelji opravljajo kolokvij, sestavljen iz praktičnega in pisnega dela. Na vajah vodijo laboratorijski dnevnik in pišejo poročila, ki ga-jih na koncu pred vstopom na kolokvij oddajo v pregled in oceno. Pogoj za opravljanje kolokvija: opravljene laboratorijske vaje z vsaj 75 % udeležbo in pozitivna ocena oddanega poročila o opravljenih vajah. Pogoj za opravljanje pisnega izpita: pozitivno ocenjen kolokvij iz vaj.