Vsebina predmeta

 • Univerzalne lastnosti živega sveta: celična teorija.
 • Biokemične lastnosti živega sveta: osnovni gradniki.
 • Celična membrana: zgradba, funkcije.
 • Organizacija prokariontske in evkariontske celice: zgradba in funkcija.
 • Osnovna biološka dogma: zgradba genoma, genetski kod, sinteza proteinov.
 • Celični metabolizem: osnovne energetske pretvorbe.
 • Celične specializacije: epitelij in mlečna žleza, mišične celice, celice prebavnega trakta.
 • Celični cikel. Celična delitev: mitoza, meioza, pomen.
 • Evolucija in osnove sistematike: načela evolucije, domestikacija, adaptacija, specializacija; klasifikacija domačih živali.
 •  Osnove anatomije: skelet in mišičje, prebavila, dihala, izločala, živčevje in čutila, kardiovaskularni sistem, reprodukcijski sistem.
 • Razmnoževanje:spolno-nespolno; spolna zrelost, hormonalna regulacija;
 • Osnove embriologije: spolne celice, oploditev, diferenciacija, embrionalne stopnje, zarodne plasti, razvoj zarodka.
 • Rast organizma: rast celic-organizma; nastanek organskih sistemov, skotitev-izvalitev, novorojeni organizmi, končna velikost.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik študijskega programa.

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop h kolokviju so opravljene vaje (min 80 % prisotnost).

Pogoj za pristop k izpitu je opravljen kolokvij iz vaj.