Vsebina predmeta

Tlotvorni dejavniki, razvoj in sestava tal; lastnosti tal: tekstura, struktura, barva, konsistenca; gostota, poroznost, zrak in voda v tleh; organska snov in organizmi v tleh; talni koloidi in sorpcija; talna raztopina, (kislost tal, slanost tal);klasifikacija tal, tla Slovenije; vrednotenje tal (bonitiranje); hranila v tleh (N, P, K, Ca, Mg, S, mikroelementi) in osnovni principi vračanja hranil; organska gnojila (živinska gnojila, komposti, fermentacijski ostanki); humusna bilanca; mineralna gnojila in anorganski izboljševalci tal; kontrola rodovitnosti tal; potrebe po apnjenju, humusna bilanca; gnojilni načrt; gnojenje in varstvo okolja.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Udeležba na vajah je obvezna.

Pred opravljanjem izpita je potrebno izdelati in predstaviti gnojilni načrt.