Vsebina predmeta

Zaradi ključnega pomena reliefne izoblikovanosti v krajini so v ospredju reliefne oblike in geomorfni procesi, ki jih preoblikujejo tudi v sedanjosti. Z ostalimi naravnimi sestavinami krajine se slušatelji srečajo pri drugih predmetih, zato se tu obravnavajo predvsem njihove medsebojne povezave.

Glavna vsebinska področja:

- procesi preperevanja v naravi in na objektih;

- pobočja in pobočni procesi (denudacija, erozija, zemeljski plazovi) ter njihov vpliv na fiziognomijo krajine;

- reke ter z njimi povezani procesi (erozija, transport, akumulacija), reliefne oblike in človekovo delovanje;

- kras kot specifična krajina, procesi nastajanja krasa, kraške površinske in podzemne oblike, kraška hidrografija;

- morske obale (abrazijski in akumulacijski procesi in oblike);

- reliefne oblike in geomorfni procesi v drugih tipih krajine po svetu (ledeniška, puščavska, vulkanska);

- prilagoditve človeka naravnim danostim v konkretni krajini;

- naravne nesreče kot omejitveni dejavnik v krajini.

Pogoji za vključitev v delo

a/ vpis v letnik

b/ opravljeno terensko delo in oddana pisna vaja