Vsebina predmeta

Tlotvorni dejavniki in procesi nastanka tal: vpliv matične podlage, podnebja, reliefa, časa in človeka. Geološki procesi kot dejavniki nastajanja tal in razvoja krajine. Talni koloidi in minerali, anionska in kationska sorptivna sposobnost tal. Lastnosti in procesi v talni raztopini, vodne lastnosti tal in poroznost. Biogeokemični cikli elementov in hranil v  sistemu tla-rastlina-podzemne vode (C, N, P, K, S,...), razgradnja organske snovi in tvorba humusa. Ukrepi ohranjanja trajne rodovitnosti tal.

Procesi degradacije tal. Izvori onesnaževanja tal, usoda nevarnih snovi v tleh (kovine, fitofarmacevtska sredstva, PCB, mineralna olja,...), ter možni sanacijski ukrepi. Monitoring kakovosti tal in interpretacija podatkov na osnovi okoljskih standardov in zakonodajnih normativov.

Osnovne morfološke (struktura, barva) in fizikalne lastnosti tal (tekstura, konsistenca) za določanje talnih horizontov ter razvrščanje tal. Slovenska in svetovna klasifikacija tal (WRB/FAO). Vrste tal v Sloveniji: lastnosti, prostorska variabilnost in združbe tal v krajini (pedosekvence). Vrednotenje tal in zemljišč (talno število, bonitiranje). Ranljivost tal za človekove posege v prostor.

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v letnik.

Udeležba na laboratorijskih vajah in pri terenskem pouku je obvezna.