Vsebina predmeta

 • Geodezija in kartografija.
 • Pregled nalog in področij, ki jih pokriva geodezija
 • Oblike in dimenzije Zemlje
 • Koordinatni sistemi
 • Geodetske mreže
 • Zakonitosti merjenja v geodeziji
 • Meritve v geodeziji: osnovno geodetsko orodje, merjenje kotov, merjenje dolžin,
 • merjenje višinskih razlik, GPS meritve
 • Osnovne značilnosti določanja koordinat točk
 • Metode pridobivanja prostorskih podatkov
 • Osnovne metode zakoličevanja
 • Zakoličevanje pri ureditvenih načrtih
 • Geodetske evidence in njihova uporaba v krajinski arhitekturi:
 • zemljiški kataster, kataster stavb, evidenca nepremičnin 
 • DMR in drugi GIS-i
 • Načrti in karte – značilnosti in zakonitosti
 • Načini izdelave kart in načrtov.
 • Sistemi načrtov in kart v Sloveniji.

Pogoji za vključitev v delo

a) vpis v letnik

b) opravljene laboratorijske vaje, poročila s terenskih vaj in pozitivno ocenjen kolokvij so pogoji za pristop k izpitu