Vsebina predmeta

Uvod: Vloga biokemije v bioloških znanostih, karakteristike živih sistemov, nastanek življenja.
Molekulska osnova biokemičnih procesov: bioelementi, voda, raztopine, puferski sistemi v organizmih.
Bioenergetika: pretvorbe energije v živih bitjih, kemično ravnotežje, sklopljene reakcije, hitrost biokemičnih reakcij. Osnovne biomolekule: ogljikovi hidrati, maščobe, amino kisline, purinske in pirimidinske baze, vitamini in hormoni. Biološke makromolekule: polisaharidi, nukleinske kisline, beljakovine, supramolekulske strukture.
Encimi in njihovo delovanje: strukturne posebnosti, klasifikacija in poimenovanje, mehanizem encimsko kataliziranih reakcij, encimska kinetika.
Mehanizmi pomembnih biokemičnih procesov: biološke oksidoredukcije, katabolizem, anabolizem, biokemija gibanja, transport.
Principi regulacije.
Katabolizem ogljikovih hidratov (glikoliza). Katabolizem maščob (beta-oksidacija). Cikel trikarboksilnih kislin (Krebsov cikel). Aerobna dihalna veriga in sinteza ATP
Anaerobne dihalne verige pri prokariotih (splošno) in primerjava z aerobnim metabolizmom. Fermentacije kot posebne oblike pridobivanja energije pri prokariotih. Litotrofija (splošno)
Vidiki avtotrofije (fotosinteza). Anabolizem: glukoneogeneza, sinteza maščobnih kislin, sinteza aminokislin, sinteza nukleotidov. Proteinska sinteza (translacija)

Pogoji za vključitev v delo

a. Vpis v 1. letnik 1. stopnje študijskega programa.

b. Priznane vaje so pogoj za pristop k izpitu.