Vsebina predmeta

Zbiranje dendrometrijskih podatkov v gozdarstvu.

Merjenje dendrometrijskih znakov - premer, višina, oblika drevesa, delež lesa in skorje, ocenjevanje starosti dreves.

Merjenje volumna stoječih in podrtih dreves, deblovnice.

Zgradba in lesna zaloga gozdnih sestojev - strukturni znaki, sestojne višine, povprečne vrednosti sestojev, sestojne temeljnice, lesne zaloge.

Prirastek dreves in gozdnih sestojev, metode za ocenjevanje prirastka gozdnih sestojev.

Vzorčne metode za zbiranje podatkov o gozdnih sestojih - vzorčne enote, vrsta, oblika in velikost vzorčnih ploskev,  najpomembnejše vzorčne metode v gozdni inventuri.

Vzorčna kontrolna metoda - način zbiranja podatkov, ocenjevanje lesne zaloge in prirastka.

Popis gozdnih sestojev in nereprezentančne metode za ocenjevanje sestojnih parametrov.

Osnove daljinskega pridobivanja podatkov v gozdarstvu.

Geometrijske lastnosti letalskih posnetkov in značilnosti ortofoto posnetkov.

Fotointerpretacija v gozdnih inventurah.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

.

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- vmesna pisna preizkusa

- sodelovanje na predavanjih

- poročilo o vajah

- poročilo o seminarju

- aktivnost pri terenskem pouku

- poročilo o terenskem pouku