Vsebina predmeta

  • Vloga in položaj prostoživečih živali v življenjskih skupnostih, s poudarkom na gozdu in kmetijskem prostoru.
  • Historični vplivi človeka na današnjo razširjenost, habitatne značilnosti in vedenje prostoživečih živali (preoblikovanje krajine, lov, iztrebljanje, razseljevanje, naseljevanje alohtonih vrst)
  • Lastnosti populacij prostoživečih živali (številčnost, razširjenost, rodnost, smrtnost, znotrajvrstni in medvrstni odnosi, prehranske značilnosti ).
  • Habitat - življenjski prostor prostoživečih živali. Splošne značilnosti. Izbor sezonskih in dnevno nočnih delov habitatov.
  • Izvajanje biotehniških ukrepov v habitatih divjadi kot integralna sestavina gospodarjenja z gozdovi na različnih ravneh.
  • Oblike škode od divjadi v gozdu in v kmetijskem prostoru. Integralni ukrepi za omilitev in preprečevanje škode.
  • Monitoring populacij, radiotelemetrija, ocenjevanje primernosti habitatov.
  • Prostoživeče živali kot naravni vir. Prostorski in časovni okviri lovno-gospodarskega načrtovanja.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- opravljene seminarske vaje (obvezno-preverjanje)

- opravljene terenske vaje (obvezno-preverjanje)

- sodelovanja na predavanjih in seminarskih nalogah,

- sodelovanja ter kakovosti poročil s terenskega pouka.