Vsebina predmeta

- Seznanjanje z zookomponento gozdnih ekosistemov. S spoznavanjem bionomije in ekologije gozdne favne slušatelji pridobijo osnovna znanja o njihovi vlogi in pomenu v gozdu. Poudarek je na biodiverziteti kot osnovi za dinamičen razvoj gozdnega sistema.

- Študenti se seznanijo z osnovnimi pojmi zooloških znanosti, pomembnimi avtorji ter teorijami o razvoju živih bitij. Pridobijo znanje o morfoloških, bioloških in ekoloških značilnostih živali iz taksonomskih skupin, ki so pomembne za gozd, to pa so: Insecta (predvsem Homoptera, Coleoptera z druž. Curculionidae (in poddružino Scolytinae), Buprestidae in Cerambycidae ter Lepidoptera in Hymenoptera), Aves in Mammalia.

- Podrobneje obravnava sistematiko in determinacijo žuželk ter tiste taksone fitofagov, ki v naših gozdovih povzročajo motnje z namnožitvami. Poleg tega obravnava populacijske zakonitosti, ki te namnožitve lahko zaustavijo.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- kolokvij iz vaj

- opravljene in ocenjene laboratorijske vaje

- aktivno sodelovanje pri predavanjih (diskusija, vprašanja)

- kolokvij iz poznavanja sistematike in morfologije gozdne favne

- poročilo s terenskega dela