Vsebina predmeta

Osnovni principi odziva živali na različne dejavnike okolja. Življenski prostor. Toplota. Voda in vodni tokovi. Zrak in gibanje zraka. Ionska sestava. Koakcija z okoljem. Pomen gibanja in živčevja za kontrolno - regulacijsko funkcijo.

Populacija in njeni osnovni parametri. Številčnost in razporeditev osebkov. Rodnost. Umrljivost. Emigracije in imigracije. Rast populacije. Izvor in izumrtje. Starostna, spolna in socialna struktura.

Intraspecifične interakcije. Metapopulacija: Habitatne krpe in matriks. Tipi metapopulacij. Struktura in dinamika. Medvrstne interakcije. Kompeticija. Predatorstvo. Parazitizem. Mutualizem.

Ogroženost živalskih populacij in uspešni modeli njihovega varovanja. Principi upravljanja z živalskimi populacijami z vidika trajnostne rabe oz. njihovega nadziranja.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • Prisotnost na vajah
  • Izdelava in zagovor projektne naloge
  • Opravljene terenske vaje

 

Izpit:

  • Opravljen kolokvij iz vaj
  • Predstavitev seminarja