Vsebina predmeta

Abiotski dejavniki in rastline (koevolucija rastlin in življenjskega okolja – stanje nekoč in danes).

Optimizacija privzema energije,

Vezava CO2 in produkcija biomase v povezavi z dejavniki okolja, spremembe atmosfere in razvoj mehanizmov koncentriranja CO2, dostopnost CO2 v vodnem okolju, dihanje  glede na okoljske razmere.

Gospodarjenje z vodo pri različnih funkcionalnih skupinah rastlin (kompromis med asimilacijo CO2 in izgubo vode), poikilohidrost in homoiohidrost.

Rastline posebnih rastišč (kisla ali alkalna tla, tla revna z minerali, tla z različno dostopnostjo Ca, tla z veliko vsebnostjo težkih kovin in soli).

Ekologija rasti in razvoja, sezonski ritmi rasti in razvoja, fenološke faze kot indikator klimatskih sprememb.

Strategije preživetja naravnih omejitev (sevanje – PAR in UV-B, skrajne temperature, poplavljenje in pomanjkanje kisika v tleh, suša, slanost tal) ter motenj (paša, ogenj, led, sneg, veter) pri različnih funkcionalnih in ekoloških skupinah rastlin.

Biotski dejavniki in rastline (ekološki pomen kemičnih interakcij, karnivorije, epifitizma, mikorize). Interakcije v rizosferi.

Praktično delo poteka večinoma na terenu. Študenti spoznavajo metode in merilne tehnike za ugotavljanje vplivov okoljskih dejavnikov na rastline. Seznanjajo se s prilagoditvami rastlin in njihovim odzivom v določenih razmerah. Meritve opravljajo v različnih naravnih okoljih.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Kolokvij iz vaj:
-prisotnost na vajah
- opravljene terenske vaje in sprejeta poročila
Pogoj za pristop k izpitu:
- priprava in zagovor seminarja