Vsebina predmeta

Uvod v ekosistemsko znanost; proučevanje ekosistemov, izhodišča modeliranja, podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja

Vodni ekosistemi: abiotske značilnosti tekočih in stoječih voda), biotske značilnosti (planktonske in bentoške združbe in njihova produkcija v jezerih in tekoči vodah), aerobni in anaerobni dekompozicijski procesi v sedimentih in vodi.

Ekologija mokrišč. obravnava različnih mokrišč, značilnosti in pomen (mokrotni travniki, obrežna močvirja, visoka, prehodna in nizka barja, presihajoči sistemi, ekosistemi posebnega pomena - Cerkniško jezero), stanje in ohranjanje mokrišč (v Sloveniji in po svetu, Ramsarska konvencija).

Kopenski ekosistemi: alpinski in mediteranski ekosistemi, kopenski ekosistemi Evrope in Slovenije (razvoj, stanje in ogroženost), primarna in sekundarna produkcija gozdnih ekosistemov, biogeogena kroženja snovi v kopenskih ekosistemih, stanje in vloga živalskih populacij v gozdnih ekosistemih južne Slovenije.

Posebna poglavja: antropogeni ekosistemi, globalne spremembe in ekosistemi (ekosistemi indikatorji sprememb, vplivi  povečanega UV-B sevanja in povišanih koncentracij CO2), ekosistemske storitve  - obnovljivi ekosistemski viri in procesi v ekosistemih, kot osnova upravljanja, ekonomski vidiki narave (vrednotenje ekosistemov ).

Praktično prepoznavanje osnovnih procesov v naravi v izbranih ekosistemih z različnimi metodami in merilnimi tehnikami (jezero, mokrišče, gozd).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Kolokvij iz vaj:
- opravljene terenske vaje in sprejeta poročila
Izpit:
- priprava in zagovor seminarja