Vsebina predmeta

UVOD – Oznaka področja, poseben pomen področja raziskav za Slovenijo, kratka zgodovina speleobioloških raziskav.

KRAS IN PODZEMNI HABITATI – Kras, kraško podzemlje in nekraški podzemni habitati, zlasti intersticialne vode; osnovni geološki, hidrogeološki in hidrografski vidiki.

PODZEMLJE KOT ŽIVLJENJSKI PROSTOR – Splošne značilnosti in specifične značilnosti raznih tipov vodnih in kopnih podzemeljskih habitatov: abiotski dejavniki in viri hrane.

PESTROST PODZEMNE FAVNE – primerjalni vidiki s površinsko favno: odsotnost enih in bogata zastopanost drugih širših skupin; visoka stopnja endemizma, pomemben prispevek k regionalni vrstni pestrosti.  Globalni in regionalni vzorci alfa in beta vrstne pestrosti in okoljski dejavniki, ki so oblikovali te vzorce. Mehanizmi nastanka vzorcev vrstne pestrosti, vključno s hipotezami o izvoru jamske favne. Reliktna favna. Dinarski kras kot model za študij podzemeljske biodiverzitete.

EVOLUCIJA – Selekcija in adaptacija – morfološka, fiziološka, vedenjska, biološka. Jamsko okolje kot naravni laboratorij za študij evolucije.

EKOLOGIJA – Viri energije, znotraj in medvrstne interakcije, združbe. Jamsko okolje kot naravni laboratorij za študij ekologije.

NARAVOVARSTVO – Pomen endemitov in reliktnih skupin, elementi ogrožanja podzemne favne, pomen za turizem, varstvo pitne vode.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
· vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Izpit:
· zagovor seminarja
· opravljene terenske vaje