Vsebina predmeta

Pri predmetu bodo obravnavane naslednje teme:
1. mikrobni habitati: tla, vode, atmosfera
2. biogeokemijska kroženja elementov
3. mikrobna razgradnja snovi
4. mikrobno ekološke tehnike in metode
5. interakcije mikrobov v okolju
6. okoljska vloga gliv

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Obvezna prisotnost na laboratorijskih vajah in terenskem delu
Izpit: Opravljen kolokvij iz vaj.