Vsebina predmeta

Zgodovinski razvoj področja

Horološke osnove (areal, kartiranje)

Okoljski  (atmosferski (klimatski), hidrološki, tektonski, litološki, edafski) okviri razširjenosti

Zgodovinski biološki procesi (speciacija in izumiranje, disperzija, provincializem)

Sedanji biološki procesi (otoška biogeografija, medvrstne interakcije, združbe)

Geografska razporeditev biodiverzitete in njena ogroženost

Izhodišča velike biodiverzitete severozahodnega dela Balkana s poudarkom na Sloveniji

Biogeografske značilnosti ter razdelitev Zemlje

Biogeografske značilnosti ter razdelitev evropskega prostora

Predstavitev fitocelonogije in proučevanja vegetacije s poudarkom na Sloveniji

Podrobnejša predstavitev metodike fitocenologije s pregledom glavnih vegetacijskih tipov Slovenije ter bolj grobimi metodami kartiranja habitatnih tipov in biomov.

Aplikacije biogeografskih spoznanj v naravovarstvu s poudarkom na pojmu biodiverzitete.

 

Na terenskih vajah spoznavanje biogeografskih pojmov v naravnem okolju in združbah.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

· vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Opravljene terenske vaje

 

Izpit:

  • Opravljene vaje