Vsebina predmeta

Študent spozna zgradbo in funkcije imunskega sistema na nivoju organov, celic in molekul ter poveže njihovo delovanje v celoto povezanih mehanizmov, ki delujejo kot prirojeni, specifični, nespecifični, humoralni in celični imunski odziv. Snov obravnava: antigene, protitelesa, organizacijo in izražanje imunoglobulinskih genov ter nastanek raznolikosti in interakcije med antigeni in protitelesi.  Nadalje spozna značilnosti molekul MHC (genetske osnove, molekularna struktura, funkcija in regulacija izražanja, procesiranje in predstavljanje Ag). Spozna značilnosti limfocitov T, T-celičnega receptorja, interakcij med limfociti T in B. Se seznani z zorenjem imunskih celic, oblikovanjem imunskega repertoarja, aktivacijo, diferenciacijo in  funkcijo), citokini (struktura, lastnosti, delovanje, receptorji, regulacija), sistemom komplementa, značilnostmi fagocitnih celic.  Seznani se s pojavom autoimunosti, osnovami transplantacijske imunologije in značilnostmi imunskega odziva pri raku in različnih vrstah okužb.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa
  • poznavanje vsebin s področja biokemije, biologije celice, biologije višjih organizmov, fiziologija živali in ljudi, mikrobiologije.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti in pristop k zaključnemu izpitu:

  • prisotnost pri vajah
  • opravljen kolokvij iz vaj