Vsebina predmeta

Uvod. Povezava hrana – prehrana – zdravje, globalizacija in varna hrana, pomen nacionalnih sistemov kontrole živil, strategij osnovanih na analizi tveganja; novi izzivi (novi dejavniki tveganja, nove tehnologije, razvoj znanosti, spremembe življenjskega stila), prehranski trikotnik.

Prehranska veriga. Teorija kontrole »od polja do mize/vilic« in sledenja »od vilic do polja«. Principi in načini kontrole, ki zagotavljajo preventivni pristop namesto »kaznovalnega«.

Tveganja/dejavniki. Pojasnitev pojmov »tveganje« in »dejavniki tveganja«. Pregled najpogostejših dejavnikov tveganja (mikrobiološki, kemični onesnaževalci, pesticidi, zloraba krmnih in prehranskih dodatkov, potvorbe, GMO, alergeni, ostanki zdravil).

Principi kontrole, analiza, management tveganja. Integriran koncept, pojasnitev ključnih elementov, uporaba analize tveganja v pripravi standardov. Definicije ključnih terminov upravljanja tveganja, elementi (ocena tveganja, ocena možnih načinov upravljanja, izvršitev ukrepov, spremljanje/kontrola, ponoven pregled). Elementi in osnovni principi komunikacij o tveganju, definicije, namen, vloga, odgovorni/vključeni (mednarodne organizacije, vladne organizacije, industrija, porabniki, akademske in raziskovalne ustanove, mediji).

Prehrana živali in varna hrana. Primeri dejavnikov tveganja povezanih s kakovostjo in varnostjo krme in hrane (salmoneloze, mikotoksini, BSE, ostanki zdravil), ugotavljanje/ocena tveganja, kontrola.

Elementi nacionalnega sistema kontrole hrane. Namen in cilji sistema, elementi (predpisi in zakoni, management kontrole, inšpekcijske službe, laboratoriji, izobraževanje, 

komunikacija in šolanje).

Razvoj strategije kontrole na nacionalnem nivoju. Zbiranje informacij, razvoj strategije, organizacijske strukture (single-, multiagencijski in integrirani sistemi).

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa,
- obvezna udeležba pri projektnem delu.

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
Izpit:
- pozitivno ocenjena seminarska naloga,
- pozitivno ocenjena predstavitev projektnega dela (skupinska predstavitev).