Vsebina predmeta

 • Management  (razvoj teorije in prakse, vloga managerja, sestavine ravnalnega procesa (načrtovanje, uveljavljanje, kontroliranje), strateško in operativno načrtovanje, odločanje in uporaba poslovnih izkazov, sodobni managerski pristopi in orodja, poslovno komuniciranje)
 • Vpliv globalizacije in razvoja informacijske družbe na management podjetij
 • Organizacijska kultura/klima podjetja (sistem vrednot, management spreminjanja, osnove vodenja in ravnanja z zaposlenimi)
 • Ravnanje kakovosti poslovanja (tendence, sodobni pristopi, celovito ravnanje kakovosti - TQM)
 • Osnove podjetništva in inovacijskega procesa (podjetništvo kot paradigma sodobnega poslovnega okolja, podjetniški proces; spodbujevalci in kazalniki uspešnosti inovacijskega procesa)
 • Osnove mikroekonomike (gospodarski proces, teorija stroškov, teorija proizvodnje, metode kalkulacij stroškov, kazalniki uspešnosti poslovanja, poslovni izkazi in bilance, vrednotenje dolgoročnih denarnih vlaganj v poslovni proces)

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

 • Vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

 • udeležba na vajah
 • kolokvij iz vaj
 • opravljene vaje
 • opravljen seminar