Vsebina predmeta

Temeljna vsebinska področja pri predmetu Mikrobna ekofiziologija, ki bodo obravnavana v okviru predavanj in vaj bodo naslednja:

1. vpliv fizikalno-kemijskih pogojev okolja na aktivnost mikroorganizmov (redoks potencial, Eh:pH diagrami, ionska jakost, topnostni produkt, kompleksni ioni, ozmolarnost, parni tlak vode, površinska napetost, pH, temperatura, viskoznost)

2. interfaze kot življenski prostori mikroorganizmov

3. vpliv faznih prehodov na aktivnost mikroorganizmov

4. elektromagnetna valovanja in mikroorganizmi

5. zaznavanje mikrobne aktivnosti na daljavo

6. transport snovi in toplote v mikrobnih ekosistemih

7. tekstura, struktura, hidrodinamika poroznih sistemov

Pogoji za vključitev v delo

Študent mora biti vpisan v 2. letnik študijskega programa in mora imeti. Prisotnost na predavanjih je fakultativna, prisotnost  na laboratorijskih vajah in terenskem delu je obvezna.  Predpogoj za opravljanje izpita je opravljen kolokvij iz vaj.