Vsebina predmeta

Povzročitelji poškodb na poljščinah in krmnih rastlinah s poudarkom na žuželkah (Insecta). Osnovne informacije o škodljivih pršicah (Acarina), ogorčicah (Nematoda), polžih (Gastropoda), pticah (Aves), glodalcih (Rodentia) in drugi sesalcih (Mammalia). Obravnava povzročiteljev poškodb po vrstah gostiteljskih rastlin (strna žita: pšenica, ječmen, oves, rž; okopavine: krompir, koruza, pesa, fižol, grah, korenje; industrijske rastline: hmelj, oljna ogrščica in repica, sončnice; poljske vrtnine: kapusnice, buče in kumare; njivske krmne rastline: detelje, lucerna, skladiščni škodljivci).
Povzročitelji rastlinskih bolezni na poljščinah in krmnih rastlinah. Fitopatogene glive in glivam podobni organizmi, bakterije, virusi, viroidi, parazitske cvetnice. Obravnava povzročiteljev bolezni po taksonomski pripadnosti (Fungi, Chromista, Protozoa, Bacteria) in vrstah gostiteljskih rastlin (glej Povzročitelji poškodb).
Opis in bionomija / biologija škodljivih organizmov (ŠKO). Bolezenska znamenja fitopatogenih ŠKO. Potencialna in dejanska škodljivost ŠKO v slovenskih rastnih razmerah. Kemično, integrirano in biotično varstvo poljščin in krmnih rastlin pred škodljivci in boleznimi. Prognoza gospodarsko pomembnejših škodljivih organizmov (koloradski hrošč, krompirjeva plesen, pesna listna pegavost idr.), s poudarkom na terenski diagnostiki.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti

Za pristop k kolokviju iz vaj je pogoj prisotnost na vajah (75 %)

Za pristop k izpitu je pogoji opravljen kolokvij iz vaj.