Vsebina predmeta

  • Podjetništvo v sodobnih gospodarstvih. Pomen in vloga podjetništva. Faze in sestavine poslovnega procesa. Posebnosti biotehnoloških podjetij.
  • Pojem podjetja. Podjetniško okolje. Postopek ustanovitve gospodarske družbe. Struktura podjetja. Sistematika podjetij in pravne oblike gospodarskih družb v Sloveniji. Sistematika po organizacijski strukturi podjetja.
  • Računovodstvo. Principi dvostavnega računovodstva. Bilanca stanja (načela in sestava). Bilanca uspeha (načela in sestava). Računovodski izkazi in poslovne informacijske baze.
  • Analiza uspešnosti poslovanja in ekonomika investicij. Produktivnost, ekonomičnost, dodana vrednost. Kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja.
  • Prvine poslovnega načrtovanja. Sestava poslovnega načrta. Oblikovanje konkurenčnih prednosti podjema.
  • Trženjsko upravljanje podjetij – temeljni koncepti. Nakupno/potrošno vedenje potrošnikov. Elementi trženjskega spleta. Strategija proizvoda. Stroškovno in vrednostno določanje cene. Strategija distribucije. Trženjsko komuniciranje in promocija.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Zagovor seminarskih vaj