Številka pogodbe:

33117-3004/2018/11

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

22.11.2019 - 22.11.2022

Vrednost projekta BF:

282.282,28 €

Vrednost projekta skupaj:

349.873,88 €

Vodja projekta na BF:

Jakopič Jerneja

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.


e-knjiga z naslovom: Trajnostna pridelava jabolk sorte 'Bonita'


Vodilni partner:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 


Vodja projekta:

izr. prof. dr. Jerneja JAKOPIČ (jerneja.jakopic@bf.uni-lj.si)


Projektni partnerji:

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • KGZS-Zavod MB
 • KGZS-Zavod NM
 • DARSAD d.o.o.
 • Anton KORŠIČ
 • Vojko ŠUŠTERIČ
 • Gordana ROŽMAN
 • Gorazd POTOČNIK
 • Aleš BRODAR GORIŠEK
 • Bojan FREŠER
   

KRATEK OPIS PROJEKTA:

Namen projekta, za katerega so pobudo za prijavo projekta podali pridelovalci jabolk, je združiti pridelovalce, ki bodo v Sloveniji gojili klubsko sorto jablane 'Bonita', jo uspešno skladiščili in enotno tržili na slovenskem trgu. 'Bonita' je nova odporna sorta jablane, ki se lahko v Evropi širi samo kot klubska sorta. Sadi jo lahko samo sadjar, ki se strinja z zahtevami lastnikov klubske sorte. Sorta je aktualna za sonaravno, okolju bolj prijazno pridelavo, kar omogočajo njene genetske lastnosti (odpornost). Zaradi atraktivnega izgleda, notranjih lastnosti in načina prodaje je izjemno zanimiva tudi med potrošniki. Za uspešno pridelavo in prodajo je potrebno zagotoviti jasna tehnološka navodila gojenja, optimalne pogoje skladiščenja in inovativne načine enovitega trženja. Na ta način je treba razširiti znanje, horizontalno med kmeti sadjarji, kot tudi vertikalno od raziskovalne institucije preko svetovalne službe do pridelovalca. Cilj projekta: je uvedba nove klubske sorte jablane 'Bonita' v tržno pridelavo. Sorta je odporna na jablanov škrlup, zato jo lahko pridelujemo z uporabo bistveno manj FFS, kar omogoča sonaravno pridelavo. V času trajanja projekta bomo uvajali sorto na več nivojih. Najprej bomo razvili optimalno tehnologijo pridelave, potem bomo preizkusili različne načine skladiščenja ter nazadnje predvideli enotno strategijo trženja v unikatni embalaži. Rezultat projekta bo nova praksa v pridelavi ter izboljšan proizvod višjega cenovnega ranga.

Glavne dejavnosti projekta:
Projektne dejavnosti so razdeljene na tri stebre:

1. Tehnologija pridelave (izbor optimalnih leg za sorto 'Bonita', priprava tal po principih sonaravne pridelave, sistemi sajenja in gojitvene oblike, nega tal, gojitvena rez od prvega do četrtega leta, gnojenje  s poudarkom na gnojilih, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, varstvo pred boleznimi in škodljivci, redčenje plodov, oskrba nasada po redčenju).

2. Skladiščenje (določitev optimalnega obiralnega okna, kakovost plodov pred in po skladiščenju, skladiščenje v režimu s kontrolirano atmosfero).

3. Trženje (izbor najprimernejše embalaže za različne načine prodaje, načrt trženja in vstopa na trg, promocija sorte 'Bonita').

 • Pričakovani ključni rezultati projekta:
 • Povezava pridelovalcev klubske sorte kot model uspešne pridelave in trženja proizvoda visoke kakovosti
 • tehnologija trajnostne pridelave sorte 'Bonita' za celotno Slovenijo
 • vzpostavljena blagovna znamka »Bonita Slovenija«, ki natančno opredeljuje kakovost jabolk sorte 'Bonita'
 • vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe sorte 'Bonita'
 • vzpostavljeno zavedanje potrošnika o trajnostnem načinu pridelave in okusu sorte 'Bonita'
 • konstantna promocija v PR člankih in na družbenih omrežjih, ki jo po koncu projekta nadaljujejo pridelovalci klubske sorte
 • podpora pridelovalcem pri pridelavi, skladiščenju in trženju sorte 'Bonita'
 • pisna gradiva, delavnice, predavanja, prikazi
 • demonstracijske kmetije, kjer potencialni sadjarji lahko vidijo tehnologijo pridelave sorte 'Bonita'

Trajanje projekta: 22. 11. 2019 – 21. 11. 2022

Doseženi ključni rezultati za uporabo v praksi
Na podlagi triletnih rezultatov ugotavljamo, da je sorta 'Bonita' izjemno rodna sorta in zelo dobro prenaša spomladanske pozebe. Glede kakovosti plodov ugotavljamo, da gre za čvrste, sočne, aromatične, rdeče obarvane plodove.

V slovenskih razmerah je sorta 'Bonita' ob obiranju primerna za takojšnjo prodajo na trgu. Glede tehnologije pridelave je sorta 'Bonita' zahtevna, saj za odlično obarvanost plodov potrebujemo optimalno gojenje drevesa.

Izdelana je bila ključna tehnologija za pridelavo plodov, skladiščenje in trženje plodov.

S pravim pristopom v EIP projektu smo uspeli združiti člane projekta, ki so povezani v zadrugi Tibona z.o.o. in druge pridelovalce jabolk sorte 'Bonita', ki so povezani preko podjetja Štajerc d.o.o. in nastopajo preko skupne spletne strani Bonita.si.

V Sloveniji je trenutno posajenih približno 40 ha jablan sorte 'Bonita', v začetku oktobra se jabolka prodajajo pod blagovno znamko BonitaSi v enotni embalaži, v dveh trgovskih verigah (Spar, Lidl) in glede na ostale sorte dosegajo do 50% višjo ceno.

Gojenje sorte 'Bonita' zaradi njenih lastnosti (odpornost na škrlup) pomeni manjšo obremenitev za okolje in manjšo porabo FFS.

Potencialni uporabniki
Uporabniki rezultatov projekta so kmetijski svetovalci na terenu s področja sadjarstva, vsi, ki učijo sadjarstvo, vsi trenutni in potencialni pridelovalci jabolk in nenazadnje odločevalci na različnih nivojih. 

Ključna praktična priporočila
'Bonita' je zelo rodna, čvrsta, sočna in zdrava sorta, ki zahteva posamezna natančna tehnološka opravila. Glede na prve triletne izkušnje je to natančno opisano v tehnoloških navodilih Trajnostna pridelava jabolk sorte 'Bonita' v elektronski in tiskani obliki.

Sorta 'Bonita' ima zelo velik rodni potencial, je zelo tolerantna na spomladansko pozebo.

Za gojenje je potrebno izbrati tipično sadjarsko lego, ob sajenju odlično pripraviti tla, lahko jo sadimo v sistemu 3,2 x 0,8 m in 3,0 x 0,8 m.

Sorta 'Bonita' se dobro kemično redči z NAA skupino sredstev in BA skupino. Dodatno je potrebno osvetliti drevo v začetku septembra za doseganje odlične obarvanosti plodov. Za dobro skladiščenje jo je treba pravočasno obrati. Če jo obiramo prepozno, imamo v skladišču težave s fiziološkimi motnjami.

Določeni so bili standardi kakovosti, izdelana unikatna embalaža ter program trženja za blagovno znamko BonitaSi. Jabolka se v tretjem letu projekta uspešno tržijo v trgovskih verigah Lidl in Spar.

Ker je sorta odporna na jablanov škrlup, to pomeni manjšo uporabo sredstev za varstvo rastlin proti boleznim. Prav tako smo glede na nego tal začeli z izvajanjem nekemičnih postopkov, kar neposredno pomeni manjšo porabo FFS in manjšo obremenitev okolja.

BonitaSi je nov tržno zanimiv izdelek na področju jabolk - saj je to edina slovenska blagovna znamka jabolk na našem trgu. Blagovna znamka se prodaja pod sloganom »Izberem dobro. Delam dobro. BonitaSi.« Zato dosega bistveno višje cene kot ostale sorte in s tem postavlja pridelovalce v boljši ekonomski položaj.

Za blagovno znamko BonitaSi je bil izdelan načrt trženja in vstopa na trg.

Bonita je dobrodošla novost v slovenski sadjarski praksi in ima veliko možnost nadaljnjega širjenja in doseganja večjega deleža v slovenskem sortimentu jabolk.

Multimedijske vsebine – video predstavitve tehnoloških ukrepov:

Pri sadikah je potrebno primerno oblikovati začetno etažo vej

Jesensko sajenje lahko pomaga pri vzpostavitvi dobrega stika med koreninami in tlemi ter omogoči boljši štart sadik spomladi

Osvetlitvena rez pred obiranjem

Rez pred obiranjem

Osvetlitvena rez pred obiranjem v spodnjem delu krošnje

Redčenje plodov in kakovost

Rez jablane sorte 'Bonita' na začetku 2. rastne dobe              

Rez v 2. rastni dobi

Rez dreves sorte 'Bonita' v 5. rastni dobi

'Bonita' v peti rastni dobi - izziv je doseči dobro osvetljenost in razporejenost vej

Rez dreves sorte 'Bonita' v 4. rastni dobi

Ker za nas jabolko ni samo jabolko. Bonita za mlade po letih, duši in srcu

Bonita tudi za mlade generacije. Ko jabolko ni samo jabolko

Rez pred obiranjem ima dvojni učinek; boljša osvetlitev plodov in spodbujanje razvoja rodnih brstov za naslednjo rastno dobo

Pregled oveska po redčenju

Poletna rez pri sorti 'Bonita'

Pomladna opravila v mladem nasadu

Zimska rez dreves sorte 'Bonita' prvo leto po sajenju

Rez lani posajenih sadik jablane 'Bonita'

Rezultati:

 

Rezultati projekta so bili predstavljeni s skupno 138 objavami na 10 različnih načinov:

Načini razširjanaja

Obseg

Članki v tiskanem časopisu

7 objav

Članki v spletnih časopisih

13 člankov

Televizija

4 prispevki

Radio

12 oddaj

Radijski oglasi

30 oglasov

Elektronska pošta

2 pošiljanji (skupaj več kot 165 naslovov)

Spletna stran

2 spletni strani

Družbena omrežja

FB: Več kot 50 objav, 135 sledilcev

IG: 33 objav, 135 sledilcev

Tehnološka navodila

1x elektronska oblika

1x tiskana oblika

Strokovni posveti

9 posvetov

Sejmi in prireditve z več kot 100 udeleženci

4 sejmi in predstavitve


Rezultate projekta in blagovno znamko BonitaSi smo razširjali tudi preko raznih dogodkov, neposredno končnim kupcem in študentom študijskih programov Biotehniške fakultete. Pri tem smo se posluževali razdeljevanja promocijskih materialov, degustacij, radijskega oglaševanja in prenosih reklamnih stojal. Degustacije smo izvedli v okviru dogodkov, kjer smo predstavljali rezultate projekta (kot npr. Dnevi kmetijske tehnike, Izobraževanje za kmetijske svetovalce, Kmetijski sejem v Komendi, …) kakor tudi na samostojnih dogodkih in izobraževanjih študentov (študentom 1. in 2. letnik MSc študijski program Hortikultura, 3. letnik BSc uni Kmetijstvo - Agronomija, 2. letnik BSc vsš študijski program Kmetijstvo -Agronomija in hortikultura).

Tiskani mediji (časopisi):

 • Slovenske novice, 5. 11. 2022
 • Dolenjski list, 27. 2022
 • Zelena dežela, avg. 2022
 • Kmečki glas, 8. 6. 2022
 • Dnevnik, 10. 10. 2020
 • Kmečki glas, 14. 10. 2020
 • Dolenjski list, 15. 10. 2020

Časopisi v elektronski obliki na spletu:

Televizijski prispevki:

Radijski prispevki:

 • 20. 10. 2022 ob 14.30 Radio 1 v lokalnih novicah
 • 20. 10. 2022 ob 15.30 Radio Aktual D
 • 20. 10. 2022 ob 15.50 Radio Krka
 • 20. 10. 2022 ob 18.30 Radio Aktual D
 • 20. 10. 2022 ob 18.30 Radio Veseljak Posavje
 • 20. 10. 2022 ob 18.30 Radio Aktual
 • 20. 10. 2022 ob 18.30 Radio Veseljak
 • 20. 10. 2022 ob 18.30 Radio Krka
 • 22. 10. 2022ob 11.00 Radio 1
 • 7. 11. 2022 ob 13.00 RTV Slo Prvi program, v oddaji »Po Sloveniji« (okrog 11. minute)
 • 3. 11. 2022 ob 9.20 na Radiu Ognjišče, v oddaji »Ni meje za dobre ideje«
 • 19. 11. 2022 RTV Slo Prvi program, v oddaji »Od setve do žetve« (od 14.05 min)
 • 19. 10. – 2. 11. 2022, Predvajanje 30 oglasov na Radiu 1

Elektronska pošta

 • na več kot 135 naslovov, članov Strokovnega sadjarskega društva Slovenije
 • več kot 30 naslovov, kmetijskih svetovalcev

Spletna stran

Družbena omrežja

Strokovni posveti

Sejmi in prireditve z več kot 100 udeleženci

 • Cankarjev dom – avenija znanja, 19. 6. 2022
 • Sejem AGRA, razstavni prostor KZGS, 20.-25. 8. 2022
 • Sejem Narava zdravje (KGZS), razstavni prostor KGZS, 9.-11. 9. 2022
 • Jesenski kmetijsko obrtni sejem Komenda, razstavni prostor UL BF, 7.-9. 10. 2022  - predstavitev z degustacijo

Zaključno poročilo

Povezave