Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti in usposobiti strokovnjaka, ki je v razmerah tržnega gospodarstva sposoben povezovati osnovna naravoslovna, tehnološka in ekonomska znanja ter jih uporabiti v trajnostno usmerjenem pridelovanju kakovostne in zdravstveno neoporečne hrane ob ohranjanju kulturne krajine. Diplomanta odlikuje poznavanje in razumevanje načel ter uporaba metod za spremljanje gospodarske učinkovitosti pridelovanja v razmerah tržnega gospodarstva in globalne konkurence, usposobljenost za sistematično spremljanje virov strokovnih informacij in njihovo smiselno izbiro ter uporabo. 


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 75 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 4 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program KMETIJSTVO - AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir agronomije in hortikulture (VS) ali
  • diplomirana inženirka agronomije in hortikulture (VS)
  • dipl. inž. agr. in hort.(VS)

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - agronomija in hortikultura se lahko vpiše:

-  kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,

-  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora: 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik: 
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti 1. letnika v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter vse predmete 2. letnika v višini 48 kreditnih točk po ECTS; skupaj 108 kreditnih točk po ECTS. Preostalih 12 ECTS za praktično usposabljanje je mogoče opraviti še v 3. letniku. Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju mora študent oddati najkasneje pred zagovorom diplomske naloge.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v 3. letnik študentu, ki je opravil vse obveznosti 1. letnika in v 2. letniku dosegel najmanj 32 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možni so prehodi:
- iz primerljivega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti UL ter na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija in predbolonjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo - agronomija in hortikultura, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2020-21 (VS).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2021-22 (VS).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2022-23 (VS).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2023-24 (VS).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2024-25 (VS).pdf