Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti in usposobiti strokovnjaka, ki je v razmerah tržnega gospodarstva sposoben povezovati osnovna naravoslovna, tehnološka in ekonomska znanja ter jih uporabiti v trajnostno usmerjenem pridelovanju kakovostne in zdravstveno neoporečne hrane ob ohranjanju kulturne krajine. Diplomanta odlikuje poznavanje in razumevanje načel ter uporaba metod za spremljanje gospodarske učinkovitosti pridelovanja v razmerah tržnega gospodarstva in globalne konkurence, usposobljenost za sistematično spremljanje virov strokovnih informacij in njihovo smiselno izbiro ter uporabo. 


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 75 vpisnih mest za redni študij, 4 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 4 mesta za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program KMETIJSTVO - AGRONOMIJA IN HORTIKULTURA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir agronomije in hortikulture (VS) ali
  • diplomirana inženirka agronomije in hortikulture (VS)
  • dipl. inž. agr. in hort.(VS)

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - agronomija in hortikultura se lahko vpiše:

-  kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu.

-  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora: 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik: 
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti 1. letnika v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter vse predmete 2. letnika v višini 48 kreditnih točk po ECTS; skupaj 108 kreditnih točk po ECTS. Preostalih 12 ECTS za praktično usposabljanje je mogoče opraviti še v 3. letniku. Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju mora študent oddati najkasneje pred zagovorom diplomske naloge.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v 3. letnik študentu, ki je opravil vse obveznosti 1. letnika in v 2. letniku dosegel najmanj 32 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.
Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne izpolnjuje pogojev za ponavljanje, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možni so prehodi:
- iz primerljivega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti UL ter na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija in predbolonjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo - agronomija in hortikultura, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2020-21 (VS).pdf

BSc Kmetijstvo - agronomija in hortikultura 2021-22 (VS).pdf