Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo – agronomija in hortikultura je izobraziti, usposobiti in vzgojiti strokovnjaka, ki zna povezovati osnovna naravoslovna, tehnološka in ekonomska znanja in jih uporabiti v trajnostno usmerjenem pridelovanju kakovostne in zdravstveno neoporečne hrane ter pri ohranjanja kulturne krajine v razmerah tržnega gospodarstva.
Diplomanti v šestih semestrih študija absolvirajo temeljne naravoslovne, tehnološke in ekonomske predmete/vsebine in si s praktičnim delom na terenu, v laboratorijih, na poskusnih poljih in vrtovih pridobijo potrebne veščine in spretnosti, potrebne za strokovno izvajanje, nadzorovanje in vodenje agronomskih in hortikulturnih tehnoloških postopkov in procesov. Utrjevanju celovite strokovne usposobljenosti je namenjen tako sprotni praktični pouk kot tudi dvomesečno praktično usposabljanje v realnih kmetijskih okoljih. Študentje zaključijo študij s problemsko in aplikativno usmerjenim diplomskim delom.
Študij je zasnovan tako, da se v prvem letniku slušatelji seznanijo z osnovnimi naravoslovnimi predmeti in osnovami tehnologij. V drugem letniku je študentu omogočena izbira ožjega strokovnega področja, saj se razdeli na dve smeri: Agronomija in Hortikultura. V tem letniku se izvaja tudi praksa. V tretjem letniku je študentu ponujen velik delež izbirnih predmetov, ki mu omogočajo dodatno poglabljanje specifičnih znanj v okviru agronomije oziroma hortikulture kot tudi pripravo za študij po programih druge stopnje.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Število vpisnih mest je 75. Program se izvaja, če je v prvi letnik vpisanih vsaj 30 kandidatov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študenti morajo imeti za vpis v višje letnike naslednje število kreditnih točk po ECTS:
- za vpis v 2. letnik opravljene obveznosti pri vseh vpisanih predmetih oziroma
doseženih 60 kreditnih točk po ECTS,
- za vpis v 3. letnik opravljene obveznosti pri vseh predmetih prvega in drugega
letnika oziroma doseženih 108 kreditnih točk po ECTS. Preostalih 12 ECTS za praktično usposabljanje je mogoče opraviti še v tretjem letniku
Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju mora študent oddati najkasneje
pred zagovorom diplomske naloge.

Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko izjemoma odobri napredovanje v drugi letnik
študentu, ki je v prvem letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk po ECTS in v tretji letnik
študentu, ki je opravil obveznosti pri vseh predmetih v prvem letniku in dosegel najmanj 32
točk po ECTS v drugem letniku, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge
štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.
Pogoji za ponavljanje letnika
Študenti morajo imeti za ponavljanje:
- 1. letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS,
- 2. letnika doseženih 60 kreditnih točk prvega letnika in najmanj 30 kreditnih točk
po ECTS drugega letnika.
Študijska komisija Oddelka za agronomijo lahko odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne
izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive
razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
obseg razpoložljivih mest,
letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega programa s področja ved o življenju oz. biotehniških ved na Biotehniški fakulteti ter drugih univerzah v Sloveniji ali tujini, če so izpolnjeni pogoji za vpis v visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo-agronomija in hortikultura.

Možen je tudi prehod iz sedanjega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo-agronomija in visokošolskega strokovnega programa Kmetijstvo – agronomija in hortikultura.

Pri odobritvi prehoda in določitvi potrebnih obveznosti pristojna študijska komisija Oddelka za agronomijo določi katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prehod z višješolskih strokovnih študijskih programov na študijski programa Kmetijstvo – agronomija in hortikultura ni mogoč.