Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kmetijskega strokovnjaka z veliko praktičnimi znanji z različnih področij reje živali. Poudarjena so predvsem znanja in veščine iz tehnologije reje, pridelovanja krme, prehrane, kontrole in selekcije ter ekonomike, potrebna za samostojno vodenje živinorejske proizvodnje na kmetijah, kmetijskih podjetjih in podjetjih, ki se ukvarjajo z rejo hišnih živali. Prav tako diplomant pridobi znanja za strokovno utemeljeno sprejemanje proizvodno-tehnoloških in tržnih ukrepov, ki temeljijo na ekonomskih izračunih, analizah in primerjavah različnih alternativ v danih in/ali predvidljivih spremenjenih okoliščinah. Pridobljena strokovna in praktična znanja omogočajo zaposlitev v široki vrsti dejavnosti, povezanih s kmetijsko pridelavo in prirejo, predelavo in prodajo.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 45 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 3 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program KMETIJSTVO - ŽIVINOREJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir kmetijstva - živinoreje (VS) ali
  • diplomirana inženirka kmetijstva - živinoreje (VS)
  • dipl. inž. kmet. živ. (VS)

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - živinoreja se lahko vpiše: 

-  kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu, 

-  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60 % točk,
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 50 kreditnih točk po ECTS. 

Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter vse obveznosti 2. letnika v višini najmanj 50 kreditnih točk po ECTS; skupaj najmanj 110 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možni so prehodi:
- iz primerljivega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študisjkega programa ali iz enovitega magistrskega študijskega programa s področja biotehniških ved na Biotehniški fakulteti UL ter na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja kmetijstva na drugih fakultetah, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.

Diplomanti višješolskih programov s področja Kmetijstva, sprejetih pred letom 1994, ki imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Kmetijstvo - živinoreja 2021-22 (VS).pdf

BSC Kmetijstvo - živinoreja 2022-23 (VS).pdf

BSC Kmetijstvo - živinoreja 2023-24 (VS).pdf

BSC Kmetijstvo - živinoreja 2024-25 (VS).pdf