Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj prvostopenjskega dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo – živinoreja je usposobiti strokovnjaka s praktičnimi znanji s področja reje živali. Poudarjena so predvsem znanja in veščine, potrebne za samostojno vodenje živinorejske proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih.
Diplomanti pridobijo znanja za strokovno utemeljeno sprejemanje proizvodno-tehnoloških in tržnih ukrepov, osnovanih na ekonomskih izračunih, analizah in primerjavah različnih alternativ v danih in/ali predvidljivih spremenjenih okoliščinah. Po večletnem pridobivanju izkušenj so se sposobni enakopravno vključevati tudi v svetovanje in načrtovanje razvojnih dejavnosti na drugih, ne le na domačem kmetijskem gospodarstvu. S spremljanjem novosti skozi krajše oblike permanentnega izobraževanja imajo tudi v spremenjenih pogojih poslovanja dovolj osnovnega znanja za uspešno in hitro odzivanje na nove zahteve s področij reje domačih živali, varovanja okolja, počutja živali, varstva pri delu, pridelave varne hrane ipd.
Cilj programa Kmetijstvo – živinoreja je dati diplomantom široko paleto neposredno uporabnih znanj in veščin na širšem področju kmetijstva, posebno izpostavljeno pa je področje tehnologije reje domačih živali in pridelovanja krme. Gre za znanja, potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov kmetijstva z njegovih okoljskih, tehnološko-ekonomskih in tudi širših družboslovnih vidikov. Živinoreja kot prevladujoča dejavnost znotraj slovenskega kmetijstva z ne zgolj proizvodnim pomenom pa je danes soočena z velikimi spremembami in s tem z novimi izzivi. Za nove postopke, ki hkrati pomenijo tudi trajnostno in učinkovito uravnavanje dejavnosti v njenih večnamenskih družbenih funkcijah, potrebujejo diplomanti dovolj široka strokovna znanja, ki pa ne zanemarjajo uporabnih znanj in veščin, diplomantom pa omogočijo tudi morebitno naknadno specializacijo ali pa neposredno zaposljivost z obvladovanjem konkretnih veščin na izbranem specifičnem področju, ki ga utrdijo skozi praktično delo v okviru prakse.
Osvojena znanja in veščine interdisciplinarno povezujejo različna področja ved o življenju, zlasti tista z aplikativno vrednostjo. Praktične vaje v laboratorijih in na učnih posestvih ter obvezna splošna in specialna praksa v skupnem trajanju devetih tednov omogočajo pridobitev novih ali pa utrditev že predhodno pridobljenih neposrednih izkušenj na različnih področjih živinoreje in širše kmetijstva.
Eden od ciljev programa je v dopustni meri vključevati novejše oblike študija, ki diplomantom poleg znanja omogočajo tudi osvojitev različnih veščin in spretnosti, potrebnih za takojšnjo zaposlitev predvsem v neposredni kmetijski proizvodnji. Z dovolj široko osnovo pa omogoča tudi nadaljevanje študija na drugi stopnji. Pomembna sestavina programa je navajanje študentov na sprotni študij, na nujnost vseživljenjskega učenja oz. študija, na interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, pa tudi za projektno in timsko delo.
Posredovana strokovna in praktična znanja omogočajo diplomantom:
- v največji meri zaposlitev v kmetijski proizvodnji, predvsem na živinorejsko usmerjenih kmetijah in delovnih organizacijah,
- zaposlitev na širokem področju dejavnosti povezanih s kmetijsko pridelavo in prirejo, predelavo in prodajo, povezanimi storitvenimi dejavnostmi, samozaposlitve, v javnem sektorju,
- omogočajo tudi nadaljevanje študija na drugi stopnji.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Število vpisnih mest je 50. Program se izvaja, če je v prvi letnik vpisanih vsaj 20 kandidatov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik naslednje število KT:
- v drugi letnik 50 KT,
- v tretji letnik 60 KT iz prvega letnika in 50 KT iz drugega.

Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju mora študent oddati najpozneje pred zagovorom diplomskega dela.

Študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku zbral najmanj 42 KT, če ima za to opravičljive razloge, določene v Statutu Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
- za ponavljanje prvega letnika morajo študenti zbrati najmanj 30 KT,
- za ponavljanje drugega letnika pa 60 KT prvega letnika in najmanj 30 KT iz drugega letnika.

Študijska komisija lahko zaradi opravičljivih razlogov, naštetih v Statutu Univerze v Ljubljani, študentu odobri ponavljanje letnika, tudi če ne izpolnjuje predpisanih pogojev.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10).
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- obseg razpoložljivih mest,
- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu

1. Pogoji za prehode med študijskimi programi iste stopnje

Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega prvostopenjskega univerzitetnega in visokošolskega študijskega programa s področja biotehniških ved, ki ga izvaja BF ali druge univerze iz Slovenije in sveta, če so izpolnjeni pogoji za vpis v visokošolski študijski program Kmetijstvo - živinoreja.

Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Študijska komisija Oddelka za zootehniko določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Možen je tudi prehod iz predhodnega visokošolskega strokovnega študijskega programa Kmetijstvo - zootehnika. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na podlagi tega Študijska komisija Oddelka za zootehniko določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz vseh univerzitetnih študijskih programov s področja kmetijstva na univerzah, ki imajo akreditirane študijske programe. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na podlagi teh se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

2. Pogoji za prehode iz višješolskih študijskih programov v programe prve stopnje

Prehod študentov in diplomantov višješolskih študijskih programov ni mogoč.

Diplomanti višješolskih programov s področja Kmetijstva, sprejetih pred letom 1994, ki imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik.