Vsebina predmeta

Poljedelska pridelava kot osnova za zadovoljevanje človekovih potreb v skladu s trajnostnim konceptom rabe zemljišč. Večnamembnost pridelave (hrana, krma, surovine za industrijo, obnovljivi viri energije, krajinski videz). Definicija pridelka. Definicija konvencionalne, integrirane in ekološke pridelave poljščin.

Tla kot rastišče za kmetijske rastline: obdelava in oskrba tal v odvisnosti od lastnosti tal. Gospodarjenje z organsko snovjo in hranili. Prednosti in pomanjkljivosti različnih sistemov obdelave tal (konvencionalna, konzervirajoča obdelava, direktna setev).

Interakcije poljščin z okoljem glede na podnebje in vreme. Pridelovalni postopki v odvisnosti od lastnosti tal in zahtev poljščin za rast s primeri. Semenarstvo: normativni okviri za pridelavo certificiranega semenskega blaga (metode kontrole po ISTA) v notranjem (SLO, EU) in zunanjem prometu. Introdukcija novih sort, gospodarsko pomembne lastnosti s primeri, pomen sortnih list (Skupni katalog EU in OSL). Načini zasnove posevkov  (količina semena za setev, čas setve) in oskrba (gnojenje, varstvo)  ter spravilo posevkov  (čas  in način spravila) glede na tehnološko raven s  primeri. Morfološke posebnosti lastnosti poljščin, rast in razvoj po BBCH s primeri. Plevelna flora (škodljivost in koristnost, načini razmnoževanja in širjenja), prag gospodarske škode in načini zatiranja.

Zgodovina in pomen kolobarja, temeljna pravila kolobarjenja, vrste kolobarjev, sestava kolobarjev (norfolški, staroslovenski, renski), hmeljišča v premeni in uvrščanje drugih trajnih nasadov v kolobar. Kritično vrednotenje različnih sistemov pridelovanja poljščin (kolobar, monokultura).

Monografski prelet poljščin v svetu in pri nas:

agronomska razdelitev, botanična pripadnost in razširjenost. Morfološke lastnosti in osnovni postopki pridelave posameznih poljščin. Pridelek, biokemična sestava in shranjevanje pridelka.

Kritično vrednotenje sedanje strategije razvoja poljedelstva v Sloveniji,  EU in  svetu.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Za pristop k izpitu, mora študent uspešno opraviti kolokvij.