Vsebina predmeta

Temeljni etološki pojmi

Čutila živali in sposobnost sprejemanja dražljajev iz okolja.

Sposobnost sprejemanja optičnih, kemičnih, mehaničnih in termičnih dražljajev iz okolja.

Fiziologija obnašanja

Neuroetologija, hormoni in feromoni, mehanizem splošnega adaptacijskega sindroma.

Biologija obnašanja

Sprejem dražljajev preko čutil, prenos dražljajev do centralnega živčnega sistema, analiza dražljajev, reakcija organizma.

Genetika obnašanja

Spremembe v obnašanju v procesu evolucije, domestikacije in ontogeneze.

Anomalije v obnašanju

Kvantitativni in kvalitativni odkloni od normalnega obnašanja, spremembe v dnevnem ritmu, usmeritev v nadomestne objekte, preskočno obnašanje, kompromisno obnašanje, prazna opravila, stereotipije.

Počutje živali (Welfare))

Subjektivni svet doživljanja živali, trpljenje v povezavi z zdravjem in produktivnostjo, trpljenje in nenaravno življenje, subjektivni občutki živali, preferenca živali, pozitivni in negativni ojačevalci, analogija, ocenjevanje počutja živali, vloga rejca za počutje živali.

Etogram

Funkcionalni krogi pri najpomembnejših vrstah domačih živali.

Etika v živinoreji

Predpisi za zaščito živali.

Uhlevitev, transport, ravnanje z živalmi.

Metode opazovanja živali in ugotavljanje socialnega ranga v skupini.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

1) za pristop h kolokviju:

- min 70 % prisotnost na predavanjih

- min 80 % prisotnost na seminarskih vajah

- 100 % prisotnost na terenskih vajah in vajah v hlevih

2) za pristop k izpitu:

- opravljen kolokvij