Vsebina predmeta

Ekologija - definicije, vrste ekologije

Ekosistem - zgradbe, delovanje, sukcesija

Definicija osnovnih pojmov - sukcesija, niša ekosistema, razmejevanje, ekotoni, modelne predstave. Glavne ekološke lastnosti najpogostejših ekosistemov. Manjšinski ekosistemi.

Krajina – zgradba, delovanje, spremembe

Kulturna krajina kot socio-ekološki sistem. Nastanek in razvoj kulturne krajine.

Krajinska zgradba - (po Formanu 1995): matica, zaplata, koridorji, artefakti. Vloga gozda kot matice, zaplate, koridorja v sodobni kulturni krajini. Krajinski tipi v Sloveniji s primeri (letalski posnetki) in vloga gozda v njih

Funkcije gozdov in njihov pomen v različnih krajinskih tipih: osnovna delitev funkcij gozdov; socialne funkcije gozdov; ekološke funkcije gozdov; proizvodne funkcije gozdov; podrobna predstavitev gospodarjenja za funkcije v mnogonamenskem gozdu

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- sodelovanje na predavanjih

- izdelan vektorski kartni sloj

- opravljen kolokvij iz vaj

- poročila s terenskega pouka.