Vsebina predmeta

Uvod v botaniko. Pomen botanike pri študiju gozdarstva

Osnove o snovni in organizacijski zgradbi višjih rastlin in gliv, razlike v zgradbi  rastlin, živali in gliv. Zgradba celice in celičnih organelov. Celične delitve

Zgradba višjih rastlin. Tkiva in organi; steblo, korenina, list; zelnata in lesnata zgradba; les, ličje, skorja, pluta, lubje; življenjske oblike telesa višjih rastlin.

Nespolno in spolno razmnoževanja gliv in rastlin. Rodoizmena. Zgradba in nastanek trosnjakov, cveta, plodov in semen. Kalitev.

Določanje, poimenovanje in razvrščanje rastlin in gliv; pregled sistema rastlin in gliv. Spoznavanje gozdne flore v značilnih gozdnih ekosistemih Slovenije.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- obvezna je prisotnost na laboratorijskih vajah

- obvezna prisotnost pri terenskem pouku

-  študent mora izdelati herbarij rastlin, ki jih je nabral na terenu

- pred izpitom mora opraviti kolokvij iz laboratorijskih vaj

- opraviti  2 kolokvija iz poznavanja rastlin.