Vsebina predmeta

  • · Realna števila in izbrane elementarne funkcije: grafični prikaz in lastnosti linearne, kvadratne, eksponentne in logaritemske funkcije; kvadratne, eksponentne in logaritemske enačbe; osnova odvoda, relativni in absolutni ekstremi, elastičnost, primeri uporabe v kmetijstvu.

    · Zaporedja in finančna matematika: lastnosti zaporedij, aritmetično in geometrijsko zaporedje, geometrijska vrsta, število e. Njihova uporaba v poslovni matematiki (navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun, renta, zakon naravne rasti).

    · Uvod v linearno algebro: pojem matrike, množenje matrik, inverzna matrika, sistem linearnih enačb, pojem linearnega programa in njegovo grafično reševanje, primeri sistemov enačb in linearnega programa v kmetijstvu.

    · Osnove verjetnostnega računa in uvod v odločanje: pojem verjetnosti, model odločanja, drevo odločanja, pravila za odločanje v negotovosti in v pogojih s tveganjem.

    · Mrežno planiranje: predstavitev pojmov mrežnega plana, časovna analiza.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoj za vključitev:

Vpis v ustrezni (prvi) letnik študijskega programa

2. Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

- Prisotnost na vajah

- Opravljene obveznosti s predavanj in vaj