Vsebina predmeta

Zgradba snovi: struktura atomov, periodni sistem, ioni, molekule, kemijske spojine in formule.

Kemijska vez: tipi vezi, simetrija, polarnost.

Kemijske reakcije: toplota pri kemijskih reakcijah, kemijsko ravnotežje, hitrost kemijske reakcije.

Medmolekulske vezi: agregatna stanja, vodikova vez, plinski zakon.

Raztopine: koncentracije, topnost, koligativne lastnosti raztopin.

Kisline in baze: disociacija vode, močne in šibke kisline ter baze, pufri.

Enostavne organske molekule: struktura, lastnosti, uporaba, funkcionalne skupine, reakcije organskih spojin.

Ogljikovi hidrati: struktura, lastnosti, reaktivnost, funkcija v organizmu.

Aminokisline in proteini: struktura, lastnosti, funkcija v organizmu.

Encimi: zgradba, kataliza, klasifikacija, regulacija aktivnosti.

Lipidi: struktura, lastnosti, funkcija v organizmu, membrane.

Nukleotidi in nukleinske kisline: zgradba, funkcija v organizmu.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v ustrezni letnik.

 

Pogoj za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu je opravljen kolokvij iz vaj