Vsebina predmeta

1. Osnove celične biologije:

- Gradbeni elementi živega sveta,

- Zgradba, organizacija in delovanje celice,

- Specializirane celice: mišične celice in celice mlečne žleze,

- Delitev celic,

-Imunološki vidiki reje domačih živali (prirojena/pridobljena imunost, pomen vakcinacije).

 

2. Osnove živalske genetike:

- Pomen in zgodovina genetike,

- Osnovni pojmi v genetiki (DNK, RNK, protein, translacija, transkripcija, mutacija, dedovanje),

- Načini dedovanja, Mendlova pravila,

- Mutacije in najbolj pogosti genetski markerji,

- Osnovne genetske analize (reakcija PCR, elektroforeza, restrikcijska analiza, določanje nukleotidnega zaporedja)

- Sistemi križanj pri domačih živalih,

- Osnove biotehnologije, uporabni primeri v živinoreji.

 

3. Osnove zootehnike:

- Pomen, stanje in tendence razvoja živinoreje doma in v svetu,

- Domestikacija domačih živali, pregled osnovnih pasem domačih živali,

- Reprodukcija domačih živali,

- Mlečna žleza (razvoj in funkcija žleze, sestava mleka),

- Odnos človek-žival.

 

4. Rast in razvoj:

- Definicije rasti, prikazovanje (tipi rastnih krivulj), dejavniki rasti,

- Prenatalna in postnatalna rast,

- Diferencialna rast (posameznih tkiv in kemičnih komponent, alometrične enačbe),

- Nadomestna rast,

- Zgradba in funkcija mišičnega in maščobnega tkiva.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

- prisotnost na vajah

- opravljene terenske vaje

- opravljen kolokvij iz vaj

- izpit