Vsebina predmeta

  • Temeljna ekonomska načela: Načela odločanja v ekonomiki; značilnosti ekonomskega pristopa v raziskovanju družbenih pojavov; temeljna koncepta ekonomije (mikro- in makroekonomija).
  • Proizvodni dejavniki v kmetijstvu in njihovo izkoriščanje – uporaba mejnih načel: značilnosti proizvodnih dejavnikov v kmetijstvu (zemljišča; delo; kapital; upravljanje); problemi alokacije prvin pridelovanja - uporaba mejnih (marginalnih) načel; uvod v teorijo stroškov; določitev vrste in obsega proizvodnje; princip kratkega in dolgega roka v ekonomiki.
  • Koristi trgovanja: Teorija oportunitetnih stroškov; principa absolutne in primerjalne prednosti; koristi specializacije in trgovanja.
  • Delovanje trgov: Ponudba, povpraševanje, tržno ravnovesje; dejavniki ponudbe in povpraševanja; ilustracija splošnih zakonitosti ponudbe in povpraševanja s primeri iz agroživilstva.
  • Koeficienti elastičnosti in njihova uporaba, tržno ravnotežje in načini njegovega spreminjanja; primerjalna statika.
  • Dinamika cen v kmetijstvu: Kratkoročna, sezonska in ciklična nihanja, dolgoročna gibanja cen agroživilskih proizvodov.
  • Kmetijski trgi v realnosti: Predpostavke popolno konkurencnih trgov; tržne napake; najpogostejše tržne napake v kmetijstvu; (i) nepopolna konkurenčnost tržnih struktur v kmetijstvu; (ii) eksternalije in javne dobrine v kmetijstvu; (iii) ‘neenakost’ in ‘nepravičnost’; motivi in možnosti vključevanja države v kmetijske trge.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop h končnemu izpitu je opravljen kolokvij iz vaj pri predmetu.