Vsebina predmeta

  1. Študent se na področju rastlinske pridelave seznani s kulturnimi rastlinami, obdelovanjem tal, zaščito rastlin in gnojenjem, s spravilom in konzerviranjem krme, s stroji, potrebnimi za omenjene procese pridelave, in spozna časovno zaporedje opravil ter potreben čas;
  2. študent spozna najpomembnejše stroje in pripomočke na kmetiji ter njihovo delovanje, nauči se upravljanja s traktorjem s priključki (potreben je vozniški izpit F kategorije);
  3. na področju reje domačih živali študent spozna vrste in kategorije živali na kmetiji, pasme, načine reje, oskrbo živali, delo z živalmi, postopke z živalmi, probleme, povezane s porodi in vzrejo živali, študent spozna krmo, ki se uporablja v prehrani živali in krmljenje le-teh, študent spozna pridobivanje in predelavo živalskih proizvodov;
  4. v okviru opazovanja celotne kmetije študent spozna objekte in kmetijske stroje na kmetiji ter se sooči z delovno storilnostjo zaposlenih na kmetiji in ostalim dogajanjem na kmetiji, vse pa lahko kritično prediskutira;
  5. študent pridobi vpogled v osnove vodenja kmetije in v prodajo kmetijskih proizvodov.

 

Zaradi opravljanja splošne prakse na različnih kmetijskih gospodarstvih (reja različnih speciesov, različna proizvodna usmerjenost, različno okolje), bo v določeni meri prišlo do odstopanja od zgoraj podanih vsebin in do odstopanja med študenti.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik, opravljen traktorski izpit (F kategorija) in opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari.