Vsebina predmeta

Sestava tal; lastnosti tal z vidika rodovitnosti: tekstura, struktura, gostota, poroznost, zrak in voda v tleh; organska snov in organizmi v tleh; talni koloidi in sorpcija; talna raztopina, (kislost tal, slanost tal), hranila v tleh (N, P, K, Ca, Mg, S, mikroelementi). Osnovni principi vračanja hranil; organska gnojila (živinska gnojila, komposti, fermentacijski ostanki); humusna bilanca; mineralna gnojila in anorganski izboljševalci tal; kontrola rodovitnosti tal; potrebe po apnjenju, humusna bilanca; gnojilni načrt; gnojenje in varstvo okolja. Klasifikacija in vrednotenje tal. Pregled tal Slovenije.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Udeležba na vajah je obvezna.

Pred opravljanjem izpita je potrebno izdelati in predstaviti gnojilni načrt.