Vsebina predmeta

Vrsta in oblika pridelovanja krme na travnatem svetu. Dejavniki rasti in razvoja travne ruše kot združbe, hranilna vrednost v različnih fazah razvoja in pridelovalna zmogljivost travinja. Tehnologija pridelovanja krme na travinju (gnojenje in bilanca rudnin, travno-deteljne mešanice, krmni dosevki, kontrola plevelov v travni ruši in obnova travnikov). Povezava med razvojem in spreminjanjem hranilne vrednosti rastlin travne ruše pri kosni rabi z vidika intenzivnosti izkoriščanja. Elementi pridelovanja krme na travinju (ureditev vodnega režima, gnojenje za različne načine in intenzivnosti izkoriščanja, redno oskrbovalni ukrepi). Gnojilni načrt za trajno in sejano travinje. Termini in načini rabe travne ruše (košnja, paša z različnimi vrstami živali). Uvajanje relativnega travinja v krmni kolobar. Krmne poljščine kot glavni posevek za pridelavo voluminozne krme. Načrt intenzivnega kolobarja. Krmne metuljnice in pogoji za njihovo uspevanje. Čas in načini izkoriščanja pomembnih večletnih metuljnic. Sestavljanje travno-deteljnih mešanic ter izbira ustreznega asortimenta. Pridelava silažne koruze in krmnih žit kot energijsko bogatejšega vira krme ter krmnih dosevkov (prezimni, naknadni in strniščni) za potrebe ozelenitve zemljišč (SKOP). Sestava plana setve za vodenje krmljenja živine v sistemu zelene krmne verige. Krmljenje na pašniku in podaljševanje pašne sezone. Koristni vplivi paše na tla in rušo. Ureditev zemljišča za vodenje nadzorovane paše. Košnja in postopki spravila viška zelinja s pašnika (venenje, sušenje). Kemijske analize in določanje kakovosti in hranilne vrednosti krme in krmil. Delitev krmil. Postopki siliranja krme s travinja, mikroorganizmi in njihov vpliv na potek siliranja, izgube hranljivih snovi pri siliranju, kvarjenje silaž, silirni dodatki. Dosuševanje krme s travinja in vzorčenje voluminozne krme (prilasti, mrve in silaž). Krmna bilanca na govedorejski kmetiji. Stroški izkoriščanja travnatega sveta in pridelovanja krme na njivah ter gospodarnost kmetovanja (delovna obveza rejca, stroški veterinarskih storitev).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen kolokvij je pogoj za pristop k izpitu.