Vsebina predmeta

Vodni ekosistemi, splošne značilnosti in nastanek, struktura in funkcija.

 

Jezera in druga stoječa vodna telesa, abiotski dejavniki, svetloba in toplota,  fizikalna struktura in pestrost jezer, življenjski prostori v jezerih, kemizem, kroženje snovi s poudarkom na kroženju dušika in fosforja, termika, pomen stratifikacije; biotski dejavniki, življenjske združbe in populacije, plankton in bentos, primarna in sekundarna produkcija, evtrofija jezer.

 

Potoki in druge tekoče vode, fizikalna struktura, ekohidrologija, hierarhična organiziranost tekočih voda, kemizem in kroženje snovi, poudarek na plinih in organskih snoveh; biotski dejavniki, življenjske združbe, perifiton in makroinvertebrati, saprobija in samočistilni procesi.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

· vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • prisotnost na vajah
  • opravljene terenske vaje
  • sprejeta poročila z vaj