Slika 1 POsvet Poljšak - cor1.jpg polšak3-cor1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

V zavarovanih gozdnih predelih gospodarjenje ni dovoljeno. Ti predeli predstavljajo manj kot 3% vseh gozdov v EU. V več kot 39% teh zavarovanih območjih prevladujeta smreka in bor, ki pa sta močno dovzetna za namnožitve podlubnikov v novih podnebnih razmerah. Zato je zatiranje podlubnikov postalo glavni argument za sanitarne sečnje v zavarovanih gozdovih severne poloble. S temi ukrepi pa se sproža vprašanje upravičenosti poseganja v gozdove na zaščitenih območjih. Za varovanje gozdov želimo uporabljati naravi prijazne, alternativne strategije upravljanja zaščitenih območjih. Pri nas smo preizkusili modificirano metodo zatiranja podlubnikov, ki pomeni novost v upravljanju z biotičnimi motnjami. Raziskavo smo izvedli v varovalnem območju zunaj zavarovanega območja gozdnega rezervata Poljšak na nazarskem gozdnogospodarskem območju. Predstavitev rezultatov in soočanje s strokovno in splošno javnostjo je potekalo na posvetu Problem gospodarjenja z gozdovi v okolici rezervata Poljšak.

Posvet je bil organiziran ob zaključku raziskovalne naloge, ki je proučevala objektivno nevarnost širjenja podlubnikov iz gozdnega rezervata Poljšak v sosednje večnamenske gozdove in jo je finansiralo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Nalogo smo izvajali raziskovalci Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani in Gozdarskega inštituta Slovenije.

Uvodni pozdrav je podal prodekan za področje gozdarstva prof. dr. R. Brus, za tem so se vrstila naslednja predavanja: