Organi fakultete

Organi Biotehniške fakultete so:

 

Dekan
Biotehniško fakulteto vodi, zastopa in predstavlja dekanja, ki je tudi njena strokovna vodja.
Dekanja Biotehniške fakultete: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

Dekanji pri delu pomagajo prodekani fakultete.
Prodekan za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost: prof. dr. Peter Trontelj
Prodekanja za študijsko dejavnost: prof. dr. Marina Pintar
Prodekan za kakovost in gospodarske zadeve: prof. dr. Miha Humar


Akademski zbor Biotehniške fakultete
V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (povezava) in Pravili Biotehniške fakultete (povezava) akademski zbor sestavljajo vsi zaposleni z nazivom visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec ter študenti, in sicer tako, da njihovo število ustreza eni petini članov. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki strokovno-administrativnih delavcev fakultete. Število predstavnikov strokovno-administrativnih delavcev ustreza eni petini vseh članov zbora.

Akademski zbor se sklicuje pravilom enkrat letno, seje sklicuje predsednik zbora.

Predsednica Akademskega zbora Biotehniške fakultete: prof. dr. Kristina Sepčić


Senat Biotehniške fakultete
Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Za člane senata fakultete so lahko izvoljeni zaposleni z nazivom visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca, ki so zaposleni na fakulteti za polni delovni čas, in študentje.

Senat fakultete ima 22 članov, od teh je 17 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev ter 5 predstavnikov študentov. Za člana senata fakultete iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika prvostopenjskega študija.

Stalna delovna telesa senata fakultete so:

 • Komisija senata za študij 1. in 2. stopnje;
 • Komisija senata za raziskovalno in razvojno delo;
 • Komisija za doktorski študij;
 • Kadrovska komisija senata;
 • komisija za zagotavljanje kakovosti.

Druga delovna telesa Senata Biotehniške fakultete:

 • Komisija za tutorstvo
 • Disciplinska komisija I. stopnje za študente
 • IT komisija
 • Komisija za odnose z javnostmi

Po položaju je predsednik in član senata dekan.

Predsednica senata: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja

 

Upravni odbor Biotehniške fakultete
Upravni odbor Biotehniške fakultete odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

Upravni odbor tako:

 1. sprejema letni program dela in razvoja fakultete ter spremlja njegovo uresničevanje;
 2. sprejema finančni načrt in zaključni račun fakultete;
 3. v skladu s Pravilnikom o upravljanju s stvarnim premoženjem Univerze v Ljubljani odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin fakultete ali opreme večje vrednosti;
 4. določa cenik za opravljanje dejavnosti iz 3. odstavka 25. člena in 26. člena statuta;
 5. predlaga upravnemu odboru univerze določitev šolnin in drugih prispevkov za študij;
 6. odloča o prošnjah študentov in predlogih študijske komisije za oprostitev plačila šolnine in drugih prispevkov za študij;
 7. sprejema pravila o finančnem poslovanju fakultete;
 8. v okviru svojih pristojnosti odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne narave.

Upravni odbor lahko določene naloge s sklepom prenese na kolegij dekana.

Predsednik Upravnega odbora: prof. dr. Janez Krč

 

Študentski svet Biotehniške fakultete
Študentski svet Biotehniške fakultete je organ Biotehniške fakultete, ki predstavlja ter zastopa pravice in dolžnosti študentov. Člani študentskega sveta so pravni ter uradni predstavniki študentov v strukturi fakultete.

Študentski svet je z Zakonom o visokem šolstvu (povezava) in Statutom Univerze v Ljubljani (povezava) zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov, pa izvaja tudi pester program interesnih dejavnosti za študente.

Predsednica študentskega sveta: Špela Gumzej (ŽP)
Podpredsednica študentskega sveta za finance: Martina Podgoršek (BTH)
Podpredsednica študentskega sveta za študijske zadeve: Tanja Kobal (BIO)
Podpredsednica študentskega sveta za kakovost študija: Pija Goljevšček (ŽP)
Podpredsednica študentskega sveta za projekte: Andreja Beci (ENV)
Tajnica študentskega sveta: Anja Godič (ŽP)

 

Zaposleni