Številka pogodbe:

V4-2017

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

112.500,00 €

Vrednost projekta skupaj:

180.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Humar Miha

Ciljni raziskovalni projekt z naslovom Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizko-ogljično družbo V4-2017 (CRP Gozdno-lesna veriga) naslavlja aktualna vprašanje glede stanja gozdno-lesne verige ter možnosti za izboljšanje delovanja s poudarkom na boljši povezanosti akterjev, na lokalnih razvojnih možnostih in razvoju novih verig vrednosti.

 

Cilji projekta so:

  • na podlagi podatkov nacionalne gozdne inventure in obstoječih podatkov določiti vpliv podnebnih sprememb na razpoložljivost in kakovost drevesnih vrst v prihodnosti (DS1);
  • določiti vpliv podnebnih sprememb na rastne posebnosti in relevantne lastnosti lesa pri izbranih drevesnih vrstah (DS2);
  • določiti biorafinerijski potencial lesa relevantnih drevesnih vrst, lesa slabše kakovosti, skorje, vej in drugih ostankov lesne biomase za izdelavo nanoceluloze, finih kemikalij, aktivnih učinkovin itd. (DS 3);
  • v sodelovanju z izbranimi deležniki razviti nove materiale na osnovi lesa (in s tem povezane verige vrednosti) za uporabo v gradbeništvu, za infrastrukturne namene ter v pohištveni oziroma papirni industriji (DS4).

 

V projektu želimo ovrednotili vpliv podnebnih sprememb na razpoložljivost in kakovost drevesnih vrst v prihodnosti. Izbrane drevesne vrste so: jelka, gorski javor in bori. Poseben poudarek bo na vplivu podnebnih sprememb na relevantne lastnosti lesa, kot npr. odpornost lesa proti razkroju in navlaževanju, mehanske lastnosti ter kemijska in anatomska zgradba lesa. V te namene bomo testirali tudi uporabo nove opreme in naprav, ki bi potencialno omogočili hitre, poceni in zanesljive ocene ključnih lastnosti lesa v različnih postopkih obdelave. V sodelovanju z izbranimi deležniki bomo razvili oziroma optimizirali nove materiale (impregniran les, modificiran les, novi kompoziti in hibridi) na osnovi lesa manj uporabljanih lesnih vrst za uporabo v gradbeništvu, za infrastrukturne namene v avtomobilski industriji, farmaciji itd. V kolikor želimo v celoti izkoristiti potencial slovenskih gozdov, bo v prihodnje potrebno razviti tudi nove načine uporabe lesa. Še posebno veliko priložnost predstavlja koncept biogospodarstva. Določanje biorafinerijskega potenciala relevantnih lesnih vrst za izdelavo nanoceluloze in finih kemikalij bo ena od petih pomembnih nalog projekta.

 

Struktura projekta

Delo na projektu poteka v petih delovnih skupinah (DS):

  • DS 1: Razpoložljivost in potencial drevesnih vrst v Sloveniji (vodja sklopa: Luka Krajnc)
  • DS 2: Relevantne lastnosti lesa (vodja sklopa: prof. dr. Miha Humar in dr. Jožica Gričar)
  • DS 3: Biorafinerijski potencial izbranih lesnih vrst (vodja sklopa: prof. dr. Primož Oven)
  • DS 4: Novi materiali za nove verige vrednosti (vodja sklopa: doc. dr. Boštjan Lesar)
  • DS 5: Koordinacija, diseminacija, promocija (vodja sklopa: prof. dr. Miha Humar in dr. Jožica Gričar)

Struktura-V4-2017

Osnovne informacije o projektu

Triletni projekt Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizko-ogljično družbo V4-2017 (CRP Gozdno-lesna veriga) v vrednosti 180.000,00 € se je začel z novembrom 2020 in je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Poleg sodelavcev z Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, kot prijaviteljev projekta, so vanj vključeni še Gozdarski inštitut Slovenije ter Lesarski grozd. Vsebinski spremljevalec projekta je Tomaž Remic (MKGP).

Dodatne info o projektu: prof. dr. Miha Humar (vodja projekta), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za Lesarstvo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: .

 

Objave