Vsebina predmeta

Zgodovina poljedelstva od prazgodovine do zdaj.

Naloge in pomen poljedelstva: hrana, krma, surovine za industrijo, obnovljivi viri energije, krajinski videz. Definicija pridelka. Definicija konvencionalne, integrirane in ekološke pridelave poljščin.

Poljščine v odnosu do okolja:  poljščine glede na podnebje in vreme, pridelovalni postopki glede na lastnosti tal in zahteve poljščin za rast s primeri. Semenarstvo (ugotavljanje kakovosti semenskih posevkov na polju in semenske vrednosti  v laboratoriju -  metode kontrole po ISTA, semensko blago - certificirano seme). Gospodarsko pomembne lastnosti sort s primeri, introdukcija novih sort, pomen sortnih list (Skupni katalog EU in OSL). Količina semena za setev, načini zasnove posevkov in oskrba posevkov (gnojenje, varstvo) glede na uporabljeno kmetijsko tehniko s primeri. Morfološke lastnosti poljščin, rast in razvoj (BBCH) s primeri. Lastnosti plevelov (škodljivost, koristnost), načini razmnoževanja in širjenja: seme plevelov in plevelne rastline. Zgodovina in pomen kolobarja, temeljna pravila kolobarjenja, vrste kolobarjev, sestava kolobarjev (norfolški, staroslovenski, renski), hmeljišča v premeni in uvrščanje drugih trajnih nasadov v kolobar.

Monografski prelet poljščin v svetu in pri nas:

agronomska razdelitev, botanična pripadnost in razširjenost. Morfološke lastnosti in osnovni tehnološki postopki pridelave posameznih poljščin. Pridelek, biokemična sestava in shranjevanje pridelka.

Prednosti in pomanjkljivosti sedanje strategije razvoja slovenskega poljedelstva in njegova multifunkcijska vloga v prostoru.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen kolokvij je pogoj za pristop k izpitu.