Vsebina predmeta

 Mehanizem obnašanja: sprejem dražljajev iz okolja, obdelava v centralnem živčnem sistemu, reakcija živali.

Fiziološke osnove obnašanja.

Dobro počutje živali: definicije dobrega počutja in pomen etološkega in fiziološkega ravnovesja v organizmu, pomen dobrega počutja za dobro prirejo, pomen okolja za vrsti značilno obnašanje, motnje v obnašanju kot odkloni od normalnega obnašanja v kvalitativnem in kvantitativnem smislu, vzroki za nastop anomalij v obnašanju v intenzivnih sistemih uhlevitev.

Žretje in pitje, blatenje in uriniranje, komfortno obnašanje, termoregulacijsko obnašanje, gibanje, radovedno oz. raziskovalno obnašanje, počivanje, socialno obnašanje, razmnoževanje, igra in vaja, izražanje pri najpomembnejših vrstah domačih živali, obnašanje nesenja jajc pri kokoših, obnašanje lova pri psu in mački.

Ravnanje z živalmi, metode opazovanja živali.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

  • za pristop h kolokviju:

- min 70% prisotnost na predavanjih

- min 80% prisotnost na seminarskih vajah

- 100% prisotnost na terenskih vajah in vajah v hlevih

 

  •  za pristop k izpitu:

- opravljen kolokvij