Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

Katedra pokriva vsa hortikulturna področja in tako zaposluje profesorje, asistente, raziskovalce in druge sodelavce za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo. Poučujemo študente vseh treh stopenj bolonjskega študija področij agronomije in hortikulture, živilstva, krajinske arhitekture, zootehnike in biotehnologije. Študente seznanjamo tako s teoretičnimi osnovami in aplikativnimi vidiki tehnologij pridelovanja sadja, vrtnin, okrasnih rastlin in grozdja. Za pridelavo zdrave in varne hrane je treba poznati fiziološke procese rasti in razvoja rastlin izbrane rastlinske vrste in sorte ter pripadajoče tehnologije prilagojene pedoklimatskim razmeram.

Raziskovalno delo na področju sadjarstva se osredotoča na več ravni in predmetov preučevanja. Cilj raziskav je odkrivanje fizioloških procesov ob izpostavitvi stresnim razmeram in spoznavanje naravnih zakonitosti rasti posamezne sadne vrste. Te analize so osnova raziskav primarnih in sekundarnih metabolitov ter hormonskega stanja dreves. Preverjamo povezavo notranje kakovosti plodov različnih sadnih vrst z okoljskimi danostmi in tehnološkimi ukrepi. Z analizo sintetiziranih fenolnih snovi v listih in plodovih raziskujemo mehanizme odpornosti proti boleznim in škodljivcem. Z meritvami fotosinteze, transpiracije in z analizami polifenolnih snovi raziskujemo vpliv podlag na bujnost in rodnost.

Na področju vinogradništva in trsničarstva z znanstvenim in strokovnim delom pokrivamo področja ampelografije (identifikacija in opisovanje sort na nivoju fenotipizacije in genotipizacije), selekcije in introdukcije sort (žlahtnih in tolerantnih sort ter sort za pridelavo namiznega grozdja), sortne agro-ampelotehnike, trajnostne pridelave grozdja (tehnološki ukrepi in prakse integrirane, ekološke in biodinamične pridelave grozdja), vplivov specialnih praks na kakovost in količino grozdja in vina, tako na nivoju primarnega kot tudi sekundarnega metabolizma. Proučujemo tudi dejavnike »terroir« in njihove vplive na specifičnosti grozdja in vina in nenazadnje tudi prisotnost, vplive in škodo patogenov (virusi, fitoplazme, glive, bakterije) na trtnih cepljenk, na rast in rodnost vinske trte ter na količino in kakovost grozdja in vina.

Na področju vrtnarstva proučujemo mehanizme sprejema in razporeditve hranil v sistemu vrtnina-tla-okolje s poudarkom na kakovosti končnih produktov, denimo njihovi vsebnosti primarnih in sekundarnih metabolitov. Ugotavljamo možnosti pridelave funkcionalne zelenjave z dodatkom selena. Preizkušamo tehnologije hidroponskega gojenja, cepljenja pri skupini plodovk in biotičnega varstva zelenjadnic. Na področju okrasnih rastlin proučujemo vpliv sekundarnih metabolitov, denimo antocianinov ali fenolov, na izražanje obarvanosti in drugih lastnosti, ki vplivajo na okrasno vrednost rastlin. Pri lesnatih okrasnih vrstah preizkušamo optimalne razmere za razmnoževanje in s tem izboljšujemo možnost razmnoževanja teh vrst ter proučujemo pomen avksinov in njihovih metabolitov v procesu zasnove korenin pri potaknjencih.

Svoje znanje prenašamo tudi v slovensko prakso, tako preko povezanosti s slovenskimi pridelovalci kot s sodelovanjem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Preizkušamo in uvajamo nove sorte različnih sadnih vrst in vinske trte. Za potrebe pridelave sadik pravega kostanja smo razvili in uvedli metodo razmnoževanja z zelenimi potaknjenci. V okviru genske banke skrbimo za ohranjanje starih sort jablan, hrušk, češenj, orehov in leske. Ukvarjamo se tudi s selekcijo lupinarjev in vinske trte. Sodelujemo pri prilagajanju ukrepov za integrirano in ekološko pridelavo grozdja. Vrtnarji poskušamo vpeljevati različne nove tehnologije pridelovanja vrtnin, tako pri pridelavi v tleh v zavarovanem prostoru in na prostem, kot breztalnih načinov pridelovanja, pri čemer dajemo poudarek tudi preizkušanju novih sort.

Zaposleni