Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Priznanja, nagrade

Biotehniška fakulteta podeljuje Prešernove nagrade študentom fakultete za spodbujanje znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnost študentov in sicer študentom do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe. Za Prešernove nagrade se lahko potegujejo diplomska, magistrska in druga dela, ki so bila izdelana v preteklem študijskem letu, vključno s septembrom študijskega leta pred njim.

Univerza v Ljubljani podeljuje Prešernove nagrade študentkam in študentom Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti.

Prešernove nagrade fakultete se podeljujejo skladno s Pravili o nagradah in priznanjih Biotehniške fakultete .

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

V letu 2020 je Prešernove nagrade študentom fakultete podelil prof. dr. Emil Erjavec, dekan Biotehniške fakultete v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. 

Prešernova nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Kolegija študija biotehnologije je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Ana Marentič, magistra biotehnologije, in sicer za delo »Analiza genetske variabilnosti gena HBB pri družinski eritrocitozi«. Obrazložitev je podala mentorica izr. prof. dr. Nataša Debeljak. Somentorica dela je prof. dr. Tanja Kunej.

Ana Marentič, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019_1

Na predlog Oddelka za agronomijo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejel Jaka Jurečič, magister inženir hortikulture, in sicer za delo »Uspešnost ekstrakcije kaftarne in cikorne kisline ter sorodnih spojin v poparku ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench)«. Obrazložitev je podala mentorica izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek.

Jaka Jurečič _prejemnik Prešernove nagrade za leto 2019

Na predlog Oddelka za biologijo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejel Jure Mravlje, magister molekulske in funkcionalne biologije, in sicer za delo »Kolonizacija korenin in karakterizacija glivnih endofitov pri izbranih drevesnih vrstah na onesnaženem območju Žerjava«. Obrazložitev je podala mentorica prof. dr. Marjana Regvar. Somentor dela je doc. dr. Matevž Likar.

Jure Mravlje, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejel Luka Kocjančič, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, in sicer za delo »Izbira sekaške sekire glede na jakost tresenja in obremenitve ledvenega dela«. Obrazložitev je podal mentor doc. dr. Anton Poje.

Luka Kocjančič, , prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Oddelka za krajinsko arhitekturo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Saša Kolman, magistra inženirka krajinske arhitekture, in sicer za delo »Oblikovalski in ekološki potencial ozelenjevanja sten v naših klimatskih razmerah«. Obrazložitev je podala mentorica dela izr.  prof. dr. Valentina Schmitzer.

Saša Kolman, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019_1

Na predlog Oddelka za lesarstvo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Eli Keržič, magistra inženirka lesarstva, za delo »Ekstraktivi v lesu debel, grč in vej bele jelke ter njihov fungicidni potencial«. Obrazložitev je zaradi odsotnosti mentorja doc. dr. Viljema Veka podal prof. dr. Primož Oven.  

Eli Keržič, , prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Oddelka za zootehniko je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Manca Pečjak, magistra inženirka zootehnike, in sicer za delo »Vpliv dodajanja ekstrakta oljčnih listov na izkoristljivost hranil in energije pri prašičih«. Obrazložitev je podala mentorica dela doc. dr. Vida Rezar. Somentorica dela je doc. dr. Alenka Levart.

Manca Pečjak, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Oddelka za živilstvo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Eva Valenčič, magistra inženirka prehrane, in sicer za delo »Optimizacija slovenske prehranske košarice z metodo linearnega programiranja«. Obrazložitev je podala mentorica doc. dr. Mojca Korošec. Somentorica dela je prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med.

Eva Valenčič, , prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Kolegija študija mikrobiologija je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Maruša Horvat,magistra inženirka mikrobiologije, in sicer za delo »Vpliv zunajceličnih polimerov na mehanske in funkcionalne lastnosti biofilmov bakterije Escherichia coli«. Obrazložitev je podal mentor prof. dr. David Stopar.

Maruša Horvat, , prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Oddelka za biologijo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejela Eva Kočar, magistra molekularne in funkcionalne biologije, za delo »Biološka vloga interakcije bakterijskih egerolizinov z lipidi«. Obrazložitev je podal mentor doc. dr. Matej Butala.

Eva Kočar, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Kolegija študija biotehnologija je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejel Tadej Božič, magister biotehnologije, in sicer za delo »The involvement of prefrontal cortex subregions and serotonin receptors 5-HT2A and 5-HT2C in reversal learning;  v prevodu: Vloga podregij prefrontalne skorje in serotoninskih receptorjev 5-HT2A in 5-HT2C pri reverznem učenju«. Obrazložitev je podala vodja Kolegija študija biotehnologije prof. dr. Mojca Narat. Mentorica dela izr. prof. dr. Tatjana Pirman je bila službeno odsotna. Somentorica dela je dr. Mona El-Sayed Hervig (University of Cambridge, Department of Psychology).

Tadej Božič, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

Na predlog Oddelka za živilstvo je Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete prejel Florijan Cajzek, magister inženir živilstva, in sicer za delo »Priprava mlevskih frakcij ječmena in ovsa s povečanim deležem beta-glukanov«. Obrazložitev je podal mentor prof. dr. Blaž Cigič. Somentor dela je izr. prof. dr. Tomaž Požrl.

Florjan Cajzek, prejemnik Prešernove nagrade fakultete za leto 2019

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2018

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

KEVIN HARTMAN
Določanje izražanja in aktivne domene encima pernizin v bakterijah vrste Escherichia coli
Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

 • Oddelek za agronomijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija

SARA PINTARIČ
Dostopnost Pb, Cd in Zn ter številčnost mikrobnih združb dušikovega cikla v tleh po remediaciji
Mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Suhadolc
Somentorica: doc. dr. Irena Maček

 • Oddelek za biologijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija

KATARINA ŠOLN
Vpliv izvlečkov korenik japonskega in češkega dresnika na kalitev, rast ter strukturne in biokemijske značilnosti vrtne redkvice
Mentorica: doc. dr. Jasna Dolenc Koce
Somentorica: doc. dr. Nada Žnidaršič

 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Univerzitetni študijski program 2.stopnje Gozdarstvo upravljanje gozdnih ekosistemov

ANŽE MARTIN PINTAR
Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
Mentor: izr. prof. dr. David Hladnik

 • Oddelek za krajinsko arhitekturo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura

BARBARA KOSTANJŠEK
Analiza in zasnova regionalne mreže oskrbe z osnovnimi dobrinami na območju Idrijsko-Cerkljanskega
Mentorica: doc. dr. Naja Marot

 • Oddelek za lesarstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo

BLAŽ VIVOD
Fungicidne lastnosti hidrofilnih ekstraktov lesa navadne robinije (Robinia pseudoacacia L.)
Mentor: prof. dr. Primož Oven
Somentor: doc. dr. Viljem Vek

 • Oddelek za zootehniko
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih

NATAŠA DEBELJAK
Povezava nekaterih fizioloških in anatomskih lastnosti z osebnostjo lipicanskega konja 
Mentorica: doc. dr. Manja Zupan
Somentor: prof. dr. Jordi Altimiras

 • Oddelek za živilstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo

JASMINA MASTEN
Parametri kakovosti solate, paradižnika in paprike iz trgovin
Mentor: prof. dr. Rajko Vidrih

 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Mikrobiologija

TINA ŠKET
Vpliv homogenata amnijske membrane na rast izbranih bakterijskih sevov v tekočem gojišču
Mentorica: prof. dr. Mateja Erdani Kreft
Somentorica: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

TEJA LAVRIN
Vpliv izbranih potencialno nevrotropnih gliv na humane nevroblaste
Mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
Somentor: prof. dr. Boris Rogelj, IJS

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija

ROK JANŽA
Spolni dimorfizem mrežnice obada Tabanus bromius
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Belušič
Somentor: as. dr. Aleš Škorjanc

 

Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani  za leto 2018

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnolologija

BLAŽ LUPŠE
Identification of signaling pathways controlling survival of pancreatic β-cells in diabetes
Mentor: Prof. Dr. Marko Kreft
Somentorica: Prof. Dr. Kathrin Maedler, Univerza v Bremnu

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija

ANJA PAVLIN
Protein gp6 bakteriofaga GIL01 sproži litični cikel v bakteriji Bacillus thuringiensis
Mentor: doc. dr. Matej Butala

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2017

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

MIHA RAJH
Dejavniki razvoja bioekonomije v Sloveniji
Mentor: prof. dr. Luka Juvančič

 • Oddelek za agronomijo
  • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvoi – agronomija in hortikultura

URŠKA KAROLINA POTOKAR
Haploidna embriogeneza in mikropropagacija novih izhodiščnih genotipov zelja (Brassica oleracea var. capitata L.)         
Mentor: prof. dr. Borut Bohanec
Somentorica: dr. Katarina Rudolf Pilih

 • Oddelek za biologijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Ekologija in biodiverziteta

ŠPELA BORKO
Izvor podzemeljske favne v globokih breznih
Mentor: prof. dr. Peter Trontelj

 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Univerzitetni študijski program 2.stopnje Gozdarstvo upravljanje gozdnih ekosistemov

BLANKA KLINAR
Poškodovanost bukovih gozdov zaradi snega
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina
Somentor: doc. dr. Matija Klopčič

 • Oddelek za krajinsko arhitekturo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura

MANCA KROŠELJ
Potencial urbanih degradacij za javno rabo zelenih površin: primer opuščenih gradbišč v mestu Ljubljana
Mentorica: prof. dr. Mojca Golobič

 • Oddelek za lesarstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo

SAMO MOLE
Kinetika nastanka pene na osnovi tanina iz skorje iglavcev
Mentor: prof. dr. Milan Šernek

 • Oddelek za zootehniko
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih

DAŠA KORŽE
Ovrednotenje in izboljšanje prehranske vrednosti doma pripravljenih diet za pse z alergijo na krmo in odpovedjo ledvic
Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Pirman
Somentorica: prof. dr. Tina Kotnik

 • Oddelek za živilstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana

TJAŠA VEDE
Izdelava in validacija slikovnega gradiva za določanje vnosa živil
Mentorica: izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj
Somentor: dr. Matej Gregorič

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

POLONA GLAŽAR
Motorni proteini v tunelskih membranskih nanocevkah in njihova vloga pri komunikaciji in razširjanju bakterij  
Mentorica: prof. dr. Mateja Kreft Erdani
Somentorica: doc. dr. Daša Zupančič

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Molekulska in funkcionalna biologija

KATJA FINK
Presnova glukoze v laktat iz zunajceličnih in znotrajceličnih virov v podganjih astrocitih 
Mentor: prof.dr. Marko Kreft
Somentorica: doc.dr. Nina Vardjan (UL, MF)

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

POLONA MEGUŠAR
Karakterizacija protimikrobnega in protiadhezivnega delovanja vodnih izvlečkov iz višjih gliv
Mentorica: doc. dr. Anja Klančnik
Somentorica: dr. Jerica Sabotič

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2017

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana

ŠPELA ZORKO
Kvantifikacija protiadhezijskega učinka izvlečkov navadnega brina (Juniperus communis) pri bakterijah vrste Campylobacter jejuni
Mentorica: red. prof. dr. Sonja Smole Možina
Somentorica: doc. dr. Anja Klančnik

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

KRISTIAN URH
Primerjalna analiza genetskih vzrokov za razvoj kriptorhizma pri sesalcih
Mentorica: prof. dr. Tanja Kunej
Somentorica: dr. Alenka Hodžić

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2016

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

ANA GOLOB
Kinetika vezave rekombinantnih monoklonskih protiteles na receptor FcγRIIIa
Mentorica: prof. dr. Mojca Narat
Somentor: dr. Jaka Marušič

 • Oddelek za agronomijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija

ROK TURNIŠKI
Pedološke, mineralne in geokemične lastnosti izpranih tal v Sloveniji
Mentorica: prof. dr. Helena Grčman
Somentorica: prof. dr. Nina Zupančič

 • Oddelek za biologijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija

DIANA BARAGA
Ugotavljanje prisotnosti membranskih nanocevk med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami
Mentorica: prof. dr. Mateja Kreft Erdani

 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Univerzitetni študijski program 2.stopnje Gozdarstvo upravljanje gozdnih ekosistemov

PRIMOŽ HABJAN
Vpliv žledoloma na preživetje dreves in nastanek lesa na primeru bukve in smreke
Mentor: doc. dr. Maks Merela
Somentorica: prof. dr. Katarina Čufar

 • Oddelek za krajinsko arhitekturo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura

MAJA BALOH
Načrtovanje kolesarskih povezav Mestne občine Ljubljana z njenim zaledjem za dnevne migracije
Mentorica: prof. dr. Mojca Golobič
Somentor: doc. dr. Peter Lipar

 • Oddelek za lesarstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo

DENIS PLAVČAK
Spremembe mehanskih lastnosti bukovine po žledolomu
Mentor: prof. dr. Željko Gorišek

 • Oddelek za zootehniko
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih

ŠPELA KODRE
Izražanje genov za imunost v celicah HD11 in CEC-32 ob in vitro okužbi z Mycoplasma synoviae in ptičjim paramiksovirusom tipa 1
Mentorica: prof. dr. Mojca Narat

 • Oddelek za živilstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo

KLEMEN SAJE
Kombinirano delovanje visokega hidrostatskega tlaka in izvlečka timijana (Thymus vulgaris) na zaviranje rasti bakterij vrste Listeria monocytogenes v modelnem živilu             
Mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

KATARINA ŠIMUNOVIĆ
Delovanje α-pinena na bakterijo Campylobacter jejuni 
Mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina

 • magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

VERONIKA PIPAN
Analiza mutacij pri raku z uporabo metod sistemske biologije
Mentor: prof. dr. Tanja Kunej
Somentor: Cannistraci Carlo Vittorio

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

ANJA PUGELJ
Razvoj metode izotermalnega pomnoževanja DNA (LAMP) za določanje fitoplazem skupine Stolbur
Mentorica: prof. dr. Marina Dermastia
Somentorica: dr. Polona Kogovšek

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2016

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

MIHA BAHUN
Lastnosti interakcije proteina LexA bakterije Bacillus thuringiensis s proteinom gp7 bakteriofaga GIL01
Mentor: doc. dr. Matej Butala

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

POLONA GLAŽAR
Ogljikovi hidrati urotelijskih celic in integriteta bazalne lamine pri urotelijskih neoplazijah*
Mentorica: doc. dr. Daša Zupančič
*raziskovalno delo

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2015

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

ANDREJA ŠINK
Priprava virusom podobnih delcev z uporabo bakterijskega ekspresijskega sistema
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh   

 • Oddelek za agronomijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Hortikultura

JASMINA HORVAT
Vsebnost antocianov in drugih fenolnih snovi v poganjkih špargljev (Asparagus officinalis L.) različnih sort
Mentorica: prof. dr. Marijana Jakše
Somentor: prof. dr. Robert Veberič

 • Oddelek za biologijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija

TINKARA PIRC MAROLT
Znotrajcelična okužba z bakterijo Rhabdochlamydia porcellionis v tkivih raka Porcellio scaber
Mentor: prof. dr. Rok Kostanjšek

 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Univerzitetni študijski program 2.stopnje Gozdarstvo upravljanje gozdnih ekosistemov

LUKA KRAJNC
Uporaba ultrazvoka za detekcijo notranjih anomalij v stoječih drevesih
Mentor: doc. dr. Aleš Kadunc
Somentor: doc. dr. Aleš Straže

 • Oddelek za krajinsko arhitekturo
 • Univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura

TADEJ BEVK
Uporaba avtomatske klasifikacije v krajinski tipologiji na primeru regionalne razdelitve krajinskih tipov v Sloveniji           
Mentorica: prof. dr. Mojca Golobič

 • Oddelek za lesarstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo

KLEMEN ZUPANČIČ
Lastnosti z voski impregnirane termično modificirane smrekovine
Mentor: prof. dr. Miha Humar
Somentor: doc. dr. Boštjan Lesar

 • Oddelek za zootehniko
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih

JAKOB LESKOVEC
Vpliv ekstraktov oljčnih listov in ognjiča na izkoristljivost hranil in energije pri piščancih
Mentor: prof. dr. Janez Salobir
Somentorica: doc. dr. Vida Rezar

 • Oddelek za živilstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Prehrana

LIDIJA STROJNIK
Raznolikost plesni na rdečem grozdju in v moštu
Mentorica: prof. dr. Barbara Jeršek
Somentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

MAJA GORŠE
Molekularnobiološka analiza bakterij izoliranih iz pomivalnih strojev
Mentorica: prof. dr. Darja Žgur Bertok
Somentorica: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija

ANŽE ROGELJ
Antioksidanti in njihova učinkovitost v različnih tkivih invazivnih tujerodnih dresnikov
Mentorica: doc. dr. Lea Pogačnik
Somentorica: dr. Irena Vovk

 • Univerzitetni študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura

TANJA ŠTAJDOHAR
Prostorski predlogi za oživljanje opuščenih kočevarskih vasi
Mentorica: prof. dr. Mojca Golobič

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo

JAKA LEVANIČ
Funkcionalizacija nanofibrilirane celuloze z reagentom tempo
Mentorica: doc. dr. Ida Poljanšek
Somentor: prof. dr. Primož Oven

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2015

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

SIMON SRETENOVIĆ
Vloga levana pri strukturiranju bakterijskih filmov
Mentor: prof. dr. David Stopar
Somentor: as. dr. Iztok Dogša

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2014

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

TAJA JESENIČNIK
Identifikacija in diferenciacija patogenih gliv rodu Verticillium z uporabo novih enostavnih in multipleks PCR označevalcev
Mentorica: doc. dr. Nataša Štajner
Somentor: prof. dr. Jernej Jakše

 • Oddelek za agronomijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Hortikultura

ZALA ZORENČ
Vpliv reliefa nasada na razporeditev hranil v tleh, rast dreves in kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) sorte `Sirius`      
Mentorica: doc. dr. Vesna Zupanc
Somentor: prof. dr. Robert Veberič

 • Oddelek za biologijo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija

MARKO ILIĆ
Funkcionalne in anatomske značilnosti mrežnice palmovega rilčkarja (Rhynchophorus ferrugineus)
Mentor: doc. dr. Gregor Belušič

 • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  • Univerzitetni študijski program 2.stopnje Gozdarstvo upravljanje gozdnih ekosistemov

JERNEJ JEVŠENAK
Dendrokronološke in lesno-anatomske posebnosti različno vitalnih dobov (Quercus robur L.)
Mentor: doc. dr. Tom Levanič

 • Oddelek za krajinsko arhitekturo
  • Univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura

ANITA MARKOVIĆ
Reurbanizacija degradiranega območja na primeru Železniškega muzeja slovenskih železnic in industrijske cone ob kamniški progi
Mentorica: prof. dr. Tatjana Capuder Vidmar

 • Oddelek za lesarstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo

PETER JEREB
Vpliv obremenitve lesa na spremembe njegovih akustičnih lastnosti
Mentor: prof. dr. Željko Gorišek

 • Oddelek za zootehniko
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih

BARBARA BRAČIČ
Analiza genetske strukture po linijah in rodovih lipicanskega konja
Mentor: doc. dr. Gregor Gorjanc
Somentor: doc. dr. Klemen Potočnik

 • Oddelek za živilstvo
  • Magistrski študijski program 2. stopnje Živilstvo

HELENA VOLK
Določanje potvorb kozjega in ovčjega mleka s kravjim mlekom na ravni DNA in proteinov
Mentorica: prof. dr. Barbara Jeršek
Somentorica: prof. dr. Polona Jamnik

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija

TAJA ŽELEZNIK
Uporaba nosilcev iz amnijske membrane za zaviranje rasti rakavih urotelijskih celic
Mentorica: prof. dr. Mateja Erdani Kreft

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

JANA OBŠTETER
Genetska raznolikost reguloma nekodirajočih RNA pri vretenčarjih
Mentorica: prof. dr. Tanja Kunej

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

SAŠA REZELJ
Opredelitev zgradbe in delovanja mutanta listeriolizina O Y406A              
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
Somentorica: dr. Marjetka Podobnik

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2014

NIK SUSIČ
Vzpostavitev in optimizacija protokola za transformacijo oranžnega krinkarja (Mimulus aurantiacus Curtis) z bakterijo Agrobacterium tumefaciens
Mentor: Borut Bohanec
Somentor: Jana Murovec

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2013

 • Magistrski študij 2. stopnje Biotehnologija

SABINA OTT
Razvoj novega raziskovalnega področja fraktalomike s sintezo podatkov fraktalne geometrije v medicini in molekularni biologiji
Mentorica: prof. dr. Tanja Kunej
Somentorica: dr. Minja Zorc

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Biotehnologija

MIHA TOME
Čezmerno izražanje homologa regulatornega gena ImbU pri aktinomiceti Saccharopolyspora erythraea
Mentorica: prof. dr. Polona Jamnik
Somentor: dr. Gregor Kosec

 • Univerzitetni študijski program Biotehnologija

ERIKA PRAŠNIKAR
Določanje učinkovitosti stopnje izrezovanja gena Cyp51 pri miših s pogojno izbitim genom v jetrih
Mentor: prof. dr. Simon Horvat
Somentor: dr. Rok Keber

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Sadjarstvo

ŠPELA PEČARIČ
Vpliv podlag za breskev (Prunus persica L.) na vsebnost fenolnih snovi in njihova povezanost z neskladnostjo med podlago in sorto
Mentorica: prof. dr. Metka Hudina

 • Magistrski študijski program 2. stopnje Strukturna in funkcionalna biologija

MONIKA KOS
Vpliv ionofornega kokcidiostatika monensina na kinetiko bakra pri deževniku Eisenia andrei
Mentor: doc. dr. Primož Zidar

 • Univerzitetni študijski program Biologija

EVA KOVAČEC
Lokalizacija bakra in biokemijske spremembe v koreninah navadne sončnice, izpostavljene suspenziji nanodelcev bakrovega oksida
Mentorica: doc. dr. Katarina Vogel Mikuš
Somentor: doc. dr. Jože Grdadolnik

 • Univerzitetni študijski program 1.stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

URŠKA BRADEŠKO
Vplivi krmljenja na celoletno, sezonsko in dnevno-nočno prostorsko razporeditev jelenjadi (Cervus elaphus L.) v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Klemen Jerina

 • Univerzitetni študijski program Krajinska arhitektura

Pia ŠOOŠ
Prilagajanje na podnebne spremembe z orodji krajinskega načrtovanja v Ljubljanski urbani regiji
Mentorica: prof. dr. Mojca Golobič

 • Univerzitetni študij lesarstvo – 1. stopnja

Mavricij OLENIK
Snovanje kompozitnega linijskega nosilca iz bukovega konstrukcijskega furnirja
Mentorica: doc. dr. Dominika Gornik Bučar
Somentor: dr. Miran Merhar

 • Univerzitetni študijski program Kmetijstvo – zootehnika

Danica POŽENEL
Predlog kazalnikov za vrednotenje programa Leader v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Luka Juvančič

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2013

Anja GOLOB
Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za izvedbo logičnih operacij v bioloških sistemih
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
Somentor: prof. dr. Roman Jerala

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2012

 • Univerzitetni študij biotehnologije

TINA FINK
Izdelava molekularnega orodja za tarčno kloniranje in prenos velikih genskih skupkov v bakterije rodu Streptomyces
Mentor: prof. dr. Ines Mandić Mulec

 • Univerzitetni študij kmetijstvo - agronomija

KATARINA PREZELJ
Vegetacija in vlažnostne razmere na grbinastih travnikih v Zgornji Radovni in Krmi
Mentor: prof. dr. Marina Pintar
Somentor: dr. Klemen Eler

 • Univerzitetni študij biologija

DENIS KUTNJAK
Filogeografija in varstvena genetika dinarske smiljke (Cerastium dinaricum)
Mentor: doc. dr. Božo Frajman

 • Visokošolski strokovni študij gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri

ANDREJ HAJŠEK
Zgradba in razvojna dinamika pragozdnega rezervata Donačka gora
Mentor: prof. dr. Jurij Diaci

 • Univerzitetni študij krajinska arhitektura

KAJA FLIS
Obuditev parka ob dvorcu Bukovje pri Dravogradu
Mentorica: prof. dr. Ana Kučan

 • Univerzitetni študij lesarstvo – 1. stopnja

JURE ŽIGON
Utrjevanje lepilnih mešanic iz utekočinjenega lesa in urea-formaldehidnega lepila
Mentor: prof. dr. Milan Šernek

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo - zootehnika

VALENTINA PREVODNIK
Vpliv dodanega koencima Q10 v krmo kokoši na oplojenost jajc in valilnost
Mentor: prof. dr. Antonija Holcman
Somentor: doc dr. Dušan Terčič

 • Univerzitetni študij mikrobiologija

ŠPELA MIKLAVČIČ
Priprava fuzijskih proteinov za samosestavljive membrane
Mentor: prof. dr. Mojca Narat
Somentor: prof. dr. Roman Jerala

 • Univerzitetni študij živilska tehnologija

JERNEJ SMOLNIKAR
Vpliv sevov kvasovk in fermentacijske temperature na aromatične značilnosti mladih vin sorte sauvignon
Mentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl
Somentorica: prof. dr. Helena Prosen

 • Univerzitetni študij mikrobiologija

MOJCA BRLOŽNIK
Vpliv gojišča na morfologijo biofilmov in sestavo zunajceličnih polimerov (EPS) bakterije Bacillus subtilis
Mentorica: prof. dr. Ines Mandić Mulec
Somentor: dr. Iztok Dogša

 • Univerzitetni študij kmetijstvo - agronomija

IRENA HROVAT
Vpliv podlage Gisela 5 na rast in rodnost različnih sort češenj (Prunus avium L.)Bacillus subtilis
Mentorica: prof. dr. Valentina Usenik

ŠPELA MASTNAK
Eliminacija hmeljevaga latentnega viroida (HLVd) pri hmelju (Humulus lupulus L.) sorte 'Cicero'
Mentorica: prof. dr. Zlata Luthar
Somentor: dr. Sebastjan Radišek

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2012

JERNEJ TURNŠEK
Sinteznobiološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov
Mentor: prof. dr. Roman Jerala
Somentor: prof. dr. Gregor Anderluh

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2010

 • Univerzitetni študij biotehnologije

PETRA ZADRAVEC
Predstavitev različic antigena hepatitisa A na površini rekombinantne mlečnokislinske bakterije Lactoccocus lactis
Mentor: prof. dr. Borut Štrukelj
Somentor dr. Aleš Berlec

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – agronomija

JAN BIZJAK
Spreminjanje vsebnosti antioksidantov in nekaterih drugih parametrov kakovosti v jabolkih po skladiščenju
Mentor: doc. dr. Robert Veberič

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – agronomija in hortikultura

ANDREJA KOTNIK
Hitrost razgradnje opada v travniških tleh v zaraščanju na lokacijah Bohinj in Uskovnica
Mentorica: doc. dr. Metka Suhadolc

 • Univerzitetni študij biologija

URŠKA DRAGIN
Amnijska membrana kot nosilec urotelija in njena vloga pri diferenciaciji urotelijskih celic
Mentorica: doc. dr. Mateja Erdani Kreft

 • Univerzitetni študij gozdarstvo

ŠPELA ŠČAP
Sanacija vetrolomne površine na Jelovici
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina

 • Visokošolski strokovni študij gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri

SLAVKO KELENC
Primerjava različnih pristopov za prevzgojo izmenjanih in spremenjenih gozdov v srednji Evropi
Mentor: prof. dr. Jurij Diaci

 • Univerzitetni študij krajinska arhitektura

PETRA KLAVŽAR
Programska in strukturna prenova Lanthierijeve zapuščine v Vipavi
Mentorica: prof. dr. Ana Kučan

 • Univerzitetni študij lesarstvo

MATJAŽ ČOP
Vpliv vrednosti pH termično modificiranega lesa na utrjevanje lepil
Mentor: prof. dr. Milan Šernek

 • Visokošolski strokovni študij lesarstvo

UROŠ RUDOLF
Analiza vpliva spremenljivih geometrijskih značilnosti obdelovalnega orodja na morfološke značilnosti obdelanih površin vlaknatega kompozita
Mentor: prof. dr. Bojan Bučar

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – zootehnika

EVA BIRSA
Usposabljanje in izbira ustreznega konja za delo v policiji
Mentor: prof. dr. Ivan Štuhec

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – zootehnika

LILIJANA ROVŠEK
Vzreja mladih in oskrba ostarelih konj na prostem
Mentor: viš. pred. dr. Klemen Potočnik

 • Univerzitetni študij mikrobiologija

MIRA POLAJNAR
Opis simbioze in filogenetskih položajev rizobijev, ki nodulirajo novo vrsto metuljnic iz rodu volčjega boba (Lupinus mariae-jospehi)
Mentor: prof. dr. Gorazd Avguštin

 • Univerzitetni študij Živilska tehnologija

EVGEN BENEDIK
Vpliv katehinov na delovanje enterotoksinov
Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
Somentorica: dr. Mihaela Skrt

 • Univerzitetni študij Biotehnologija

MATEVŽ RUPAR
Molekulska raznovrstnost slovenskih izolatov fitoplazme, povzročiteljice zlate trsne rumenice
Mentorica: prof. dr. Marina Dermastia

 • Univerzitetni študij Biotehnologija

ANŽE SMOLE
Priprava in biološka aktivnost kompleksov imunostimulatornih nukleinskih kislin za stabilizacijo, tarčno dostavo in postopno sproščanje
Mentor: prof. dr. Simon Horvat
Somentor: prof. dr. Roman Jerala

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2010

SARA JAVORNIK CREGEEN
Diferencialno izražanje genov hmelja po okužbi z glivo Verticillium albo-atrum
Mentor: doc. dr. Jernej Jakše

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2009

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – agronomija

NATAŠA ŠIBANC
Razgradnja herbicida terbutilazina v dveh teksturno različnih tleh Apaške doline
Mentor: prof. dr. Franc Lobnik
Somentorica: doc. dr. Marjetka Suhadolc

 • Univerzitetni študij agronomija

ANJA MARINIČ
Sproščanje CO2 iz tal zaraščajočih kraških pašnikov
Mentor: prof. dr. Dominik Vodnik

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – agronomija in hortikultura

KATARINA KRAPEŽ
Vpliv prekrivanja plodov s papirnatimi vrečkami na kakovost jabolk (Malus domestica Borkh.) sorte 'Idared'
Mentorica: prof. dr. Metka Hudina

 • Univerzitetni študij biologija

UROŠ VIDEMŠEK
Degeneracija centralnih fotoreceptorjev pri vinski mušici (Drosophila melanogaster) seva rdgC
Mentor: doc. dr. Peter Stušek
Somentor: dr. Gregor Belušič

 • Univerzitetni študij biotehnologije

KATJA KNEZ
Vpliv morfologije spermijev na izid postopka neposrednega vnosa spermija v citoplazmo jajčne celice (ICSI) v programu zunajtelesne oploditve
Mentor: doc. dr. Miomior Knežević
Somentorica: doc. dr. Irma Virant Klun

JERNEJ ROJKO
Vpliv točkovnih mutacij na interakcije alfa-sinukleina z membranami
Mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih

 • Univerzitetni študij gozdarstvo

SIMON POLJANŠEK
Količina in struktura odmrlega drevja v gozdovih Slovenije
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina

MIHEC DAJČMAN
Vplivi razporeditve krmišč na poškodbe smrekovih sestojev zaradi ogrizanja in lupljenja skorje od jelenjadi (Cervus elaphus L.) na Pohorju
Mentor: prof. dr. Miha Adamič
Somentor: dr. Klemen Jerina

 • Univerzitetni študij krajinska arhitektura

URŠKA ZORIČ
Spoznavni zemljevidi v načrtovanju; primer mesta Slovenska Bistrica
Mentor: prof. dr. Marko Polič
Somentor: prof. dr. Janez Marušič

 • Univerzitetni študij lesarstvo

ALEŠ UGOVŠEK
Vpliv biocidov v lepilnem spoju na mehanske in fungicidne lastnosti lepljenega lesa
Mentor: doc. dr. Miha Humar
Somentor: prof. dr. Milan Šernek

 • Visokošolski strokovni študij lesarstvo

ALJAŽ SITAR
Začetek kambijeve aktivnosti in nastanek ranega lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) iz dveh rastišč v rastni sezoni 2008
Mentorica: prof. dr. Katarina Čufar
Somentorica:  dr. Jožica Gričar

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – zootehnika

TINKARA VARDJAN
Mlečnost koz po zaporednih laktacijah
Mentor: prof. dr. Andrej Orešnik

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – zootehnika

TEJA PODOREH
Izvajanje tehnološkega postopka izdelave Tolminca, sira z geografskim poreklom
Mentor: prof. dr. Bogdan Perko
Somentorica: doc. dr. Andreja Čanžek

 • Univerzitetni študij mikrobiologija

NINA ČELESNIK
Priprava in delni opis monoklonskih protiteles proti virusu ptičje gripe H5N1
Mentorica: prof. dr. Mojca Narat
Somentorica: dr. Irena Oven

 • Univerzitetni študij živilska tehnologija

ANJA GOTAR
Vpliv suše na fenilalanin-aminopeptidazno aktivnost v ekstraktih fižolovih listov
Mentor: doc. dr. Blaž Cigić
Somentorica: dr. Marjetka Kidrič

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2009

EVA ČEH
Intengracija mikroRNA (miRNA) v genske mreže pri kronični limfocitni levkemiji
Mentorica: doc. dr. Tanja Kunej

BOŠTJAN MARKELC
Vpliv elektrogenske terapije z utišanjem K-RAS na celice in tumorje karcinoma debelega črevesa LoVo
Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2008

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – agronomija

MAJA VOGRINČIČ
Porazdelitev selena v navadni ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)
Mentorica: prof. dr. Vekoslava Stibilj
Somentor: prof .dr. Ivan Kreft

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – agronomija in hortikultura

BARBARA HLEBEC
Aklimatizacija terestične orhideje Bletilla striata Thunb. razmnožene v tkivni kulturi
Mentorica: prof. dr. Zlata Luthar

 • Univerzitetni študij biologija

MONIKA KOPRIVNIKAR
Priprava vcepka za biološko čiščenje voda s povišano slanostjo
Mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
Somentor: dr. Aleš Lapanje

LUKA AUSEC
Priprava in analiza knjižnice genov za 16S rRNA iz šotnih tal Ljubljanskega barja
Mentorica: prof. dr. Ines Mandić Mulec

 • Univerzitetni študij gozdarstvo

UROŠ VRANEŠIČ
Primerjava stroškov in učinkov dveh tehnologij pridobivanja lesa v listnatih sestojih
Mentor: doc. dr. Janez Krč

 • Visokošolski strokovni študij gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri

INES ROBIČ, UROŠ ROBIČ
Struktura in sestava gozdnih sestojev pod slemenom v dolini Male Pišnice
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina
Somentor: dr. Aleš Poljanec

 • Univerzitetni študij krajinska arhitektura

NIKA CIGOJ
Gradnja enodružinskih hiš v Slovenijii po l. 1990 in oblikovanje zelenih površin
Mentor: prof. dr. Davorin Gazvoda

 • Univerzitetni študij lesarstvo

VILJEM VEK
Sprememba mehanskih lastnosti lesa zaradi delovanja gliv modrivk
Mentor: doc. dr. Miha Humar

 • Visokošolski strokovni študij lesarstvo

ALEN PANGOS
Razvoj razstavljive lesne vezi
Mentorica: doc. dr. Jasna Hrovatin

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – zootehnika

MARTINA PLANINC
Ocena parametrov disperzije za lastnosti zunanjosti pri konjih haflinške pasme
Mentorica: znan. sod. dr. Špela Malovrh
Somentorica: prof. dr. Milena Kovač

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – zootehnika

FRANCI ČERNELČ
Stanje na področju prireje in prodaje ekoloških perutninskih proizvodov
Mentorica: prof. dr. Antonija Holcman
Somentor: prof. dr. Jurij Pohar

 • Univerzitetni študij mikrobiologija

OTA FEKONJA
Vpliv dimerizacije domen Toll/interleukin-1 receptorjev na signalizacijo Tollu podobnih receptorjev
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
Somentor: prof. dr. Roman Jerala, KI

ALJA OBLAK
Vpliv zamenjave aminokislin 82, 85 in 87 na aktivnost proteina MD-2
Mentor: prof. dr. Gregor Anderluh
Somentor: prof. dr. Roman Jerala, KI

 • Univerzitetni študij živilska tehnologija

MITJA JAKONČIČ
Zorenje vina na drožeh
Mentorica: doc. dr. Tatjana Košmerl

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2008

 • Univerzitetni študij biotehnologije

MOJCA JEŽ
Identifikacija celic z embrionalnimi lastnostmi v kostnem mozgu odraslega človeka
Mentor: doc. dr. Miomir Knežević
Somentor: doc .dr. Primož Rožman

 

 

Prešernove nagrade fakultete za leto 2007

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – agronomija

PETER KNAFLIČ
Uporaba združenih vzorcev pri spremljanju dozorevanja grozdja
Mentorica: prof. dr. Katarina Košmelj

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – agronomija in hortikultura

VALENTINA SCHMITZER
Idejni in izvedbeni načrt študijskega vrta
Mentor: prof. dr. Franci Štampar

 • Univerzitetni študij biologija

MONIKA PODGORELEC
Akumulacija kovin Pb, Zn in Cd pri ivi  Salix caprea  na onesnaženem območju v Žerjavu
Mentorica: prof. dr. Marjana Regvar

 • Univerzitetni študij gozdarstvo

DEJAN FIRM
Razvoj visokogorskih gozdov v rezervatu Polšak
Mentor: prof. dr. Jurij Diaci

 • Visokošolski strokovni študij gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri

GREGOR BAŠKOVČ
Uporaba različnih geodetskih metod v gozdnem gradbeništvu
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik

 • Univerzitetni študij krajinska arhitektura

BOJANA BAJŽELJ
Finančno vrednotenje kakovosti v krajini
Mentorica: doc. dr. Mojca Golobič

 • Univerzitetni študij lesarstvo

PETER PRISLAN
Nastajanje lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) v rastni sezoni 2006
Mentorica: prof. dr. Katarina Čufar
Somentorica: dr. Jožica Gričar, GIS

 • Visokošolski strokovni študij lesarstvo

BERNARD LIKAR
Poslovno povezovanje v lesarstvu z vidika razvoja grozdov
Mentor: doc. dr. Leon Oblak

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – zootehnika

TADEJ OBERSTAR
Preprečevanje zdravstvenih in plodnostnih motenj s postopki vodenja prehrane v čredi krav molznic
Mentor: prof. dr. Andrej Orešnik

 • Visokošolski strokovni študij kmetijstvo – zootehnika

TOMAŽ VOLČIČ
Preverjanje porekla pri ovcah z uporabo molekularnih genetskih označevalcev
Mentor: prof. dr. Simon Horvat
Somentor: doc. dr. Dragomir Kompan

 • Univerzitetni študij mikrobiologija

LUKA OMAHEN
Določitev lastnosti monoklonskih antiidiotipskih protiteles proti monoklonskemu protitelesu V5B2, ki selektivno veže patološko izoobliko prionskega proteina
Mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec, Medicinska fakulteta Ljubljana

 • Univerzitetni študij živilska tehnologija

ANDRAŽ PODLOGAR
Ohranjanje antioksidativnih lastnosti rdečih vin
Mentorica: doc. dr. Tatjana Košmerl

MAJA ŠIKIĆ
Vpliv bakterijskega stresa na adhezivnost, invazivnost ter znotrajcelično preživelost in rast bakterij Campylobacter v celičnem modelu makrofagov J774 in celic Caco-2
Mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina
Somentorica: prof. dr. Maja Abram, Medicinska fakulteta Reka

 

Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2007

 • Univerzitetni študij kmetijstvo – zootehnika

ANDREJA BOŽIČ
Iskanje genetskih označevalcev za kvantitativne lokuse v F3 generaciji križanja med težko in lahko linijo kokoši
Mentor: prof. dr. Simon Horvat
Somentor: asist.dr. Dušan Terčič