Darja Kocjan Ačko_Klorofil meter meritev na konoplji

Klorofilmeter SPAD-502Plus omogoča nedestruktivno merjenje vsebnosti klorofila v rastlini na mestu poskusa, torej na polju oziroma poljskih poskusih, ki so podvrženi različnim preučevanim dejavnikom. V skupini za poljedelstvo na Oddelku za agronomijo izvajajo številne poljske poskuse z različnimi poljščinami, na primer s sojo, konopljo, krompirjem, koruzo, ajdo, prosom in drugimi, kjer poleg sortimenta testirajo tudi uporabo različnih agrotehničnih postopkov in ukrepov pridelave. Z novo napravo bodo lahko takoj določili prehranjenost rastlin z dušikom, kar je še posebej pomembno pri poskusih z gnojenjem.

Demonstracije poskusov so del pedagoškega procesa, zato bo nova naprava omogočala, da se bodo študentje na praktičnih primerih seznanili s samo napravo, načinom delovanja in uporabo rezultatov. Študentje se bodo tako ob poznavanju zahtev določene kulture po prehranjenosti z dušikom naučili razumeti pomen klorofila v rastlini ter interpretirati potrebe vrste in sorte po gnojenju v času njene rasti in razvoja. Med rastno dobo neke kulture bodo lahko v sklopu ogleda poskusov uporabili napravo na poskusu in predstavili interpretacijo rezultatov. S tem se bodo povečale kompetence študentov za delovanje v agronomski praksi, kar lahko prispeva tudi k večji možnosti za bodočo zaposlitev pri potencialnih delodajalcih

Doc. dr. Darja Kocjan-Ačko nosilka opreme in predmetov s področja poljedelstva agronomijo je pojasnila pomen nove pridobitve: »Klorofilmeter SPAD-502Plus je naprava, ki bo služila tudi pri izvedbi raziskav diplomskih in magistrskih nalog s področja preciznega poljedelstva in prispevala k večjemu razumevanju diplomantov pri prenosu naučenega znanja v prakso