8:00    LENDVAI Simon (msc)
Vpliv gostote saditve na kakovost nižinskih sestojev hrasta doba (Quercus robur L.)

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

9:00    NEDOVIĆ Milica (uni I.)
Sprememba vegetacije kisloljubnih borovih gozdov
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič

 

Oba zagovora bosta potekala prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/robert.brus