Številka pogodbe:

J7-1823

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.07.2019 - 30.06.2022

Vrednost projekta skupaj:

0.83 FTE

Vodja projekta na BF:

Marot Naja

Opis projekta

Mesta in mestni prostor predstavljajo pomembno turistično privlačnost in število obiskovalcev mest v zadnjih letih vztrajno narašča. Stalna rast števila mestnih obiskovalcev prispeva k gospodarski blaginji mest, hkrati pa povzroča tudi številne prostorske, družbene, okoljske in gospodarske vplive. Čeprav se je mestni turizem kot tem raziskovanja v zadnjem desetletju dodobra uveljavil, so mesta le pred kratkim začela pripravljati ukrepe za prilagajanje in ublažitev učinkov turizma; odsotnost upravljavskih rešitev pa je jasno razvidna tako iz turističnih kot iz prostorskih strategij na vseh upravljavskih ravneh. Glavna tema projekta je tako prostorska dimenzija mestnega turizma, ki jo bomo naslovili preko dveh raziskovalnih vprašanj. 1) Kakšni so prostorski in socialni učinki mestnega turizma v mestih? 2) Kakšne rešitve (če obstajajo) trenutno ponujata prostorsko načrtovanje in turistični managament za omilitev teh učinkov (in katere bi lahko ponudila)? Odgovore na raziskovalni vprašanji bomo iskali s kombinacijo kvalitativnih in kvantitavnih metod, to je z analizo turistične statistike v obravnavanih mestih, z anketo s turisti, posvečeno analizi njihovega prostorskega obnašanja in odločanja, preko delavnic s predstavniki javnih institucij in stroke ter s pomočjo kartografske analize. Raziskava bo potekala na območju mestnih občin Ljubljana in Maribor. Delo bo organizirano v štiri delovne pakete, od katerih sta prvi in drugi namenjena opredelitvi in identifikaciji prostorskih in socialnih učinkov mestnega turizma, druga dva pa raziskavi ter pripravi ukrepov in modela vzdržnega upravljanja mestnega turizma in planiranja, ki bo ključni rezultat projekta.

SICRIS povezava

 

Rezultati

DP1 ANALIZA MESTNEGA TURIZMA
Aktivnost 1.4 - Profili mest: Profil mest predstavlja povzetek informacij in ugotovitev o značilnostih mestnega turizma za izbrana mesta. V vsakem od profilov najdete informacije o razvoju destinacije, popis turistične infrastrukture z investicijskimi namerami in projekti, vrste turizma, turistično statistiko prihodov in odhodov za obdobje od leta 2000 do leta 2020, povzetek značilnosti tujih turistov, zaposlitveno strukturo, poglede prebivalcev na turizem, okoljske učinke in krajši opis upravljavskega okvira za turizem in prostorsko načrtovanje. Pripravili smo profila za mestni destinaciji Ljubljana in Maribor.

 

Slika 1: Shema programa dela po delovnih paketih.

Slika 2: Turistični utrip središča Ljubljane.