Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjaka, ki je sposoben interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega razvoja stroke – lesarstva. V skladu s sodobnimi izzivi je diplomant sposoben vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvlada vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in je usposobljen za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 45 vpisnih mest za redni študij, 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 1 mesto za vzporedni študij.


Trajanje študija

Prvostopenjski univerzitetni študijski program LESARSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • diplomirani inženir lesarstva (UN) ali
  • diplomirana inženirka lesarstva (UN)
  • dipl. inž. les. (UN)

Vpisni pogoji

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Lesarstvo se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo.

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi. 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora: 
a) kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu: 60 % točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. 
b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
- uspeh pri maturitetnem predmetu: 40 % točk.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v višji letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 48 kreditnih točk po ECTS. 

Za vpis v 3. letnik morajo imeti študenti opravljene vse obveznosti 1. letnika v višini 60 kreditnih točk po ECTS ter vse študijske obveznosti 2. letnika (prisotnost na predavanjih in vajah) v višini najmanj 48 kreditnih točk po ECTS; skupaj najmanj 108 kreditnih točk po ECTS.

Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku zbral najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj:
- za ponavljanje 1. letnika: opravljene vse vaje in 30 kreditnih točk po ECTS,
- za ponavljanje 2. letnika: 60 kreditnih točk po ECTS iz 1. letnika, opravljene vse vaje in 30 kreditnih točk po ECTS iz 2. letnika.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Možen je prehod:
- iz primerljivih bolonjskih prvostopenjskih visokošolskih strokovnih, univerzitetnih ali enovitih magistrskih študijskih programov, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.
- iz predbolonjskih univerzitetnih študijskih programov s področja lesarstva, če so izpolnjeni pogoji za vpis. Pristojna študijska komisija bo za vsakega kandidata posebej določila, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti ter obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko prehaja.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

BSc Lesarstvo 2021-22 (UN).pdf

BSc Lesarstvo 2022-23 (UN).pdf