Sara Goršek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo  14. 9. 2021 ob 09:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv obsevanja jabolk s svetlobo različnih valovnih dolžin na njihov bioaktivni potencial